Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

049 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Strasbourg, 03.06.1964
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 04.07.1964
ang
fra
Uradni list SFRJ(10. 6. 1977)-MP, št. 3-22/1977

Države članice Evropskega sveta, podpisnice tega protokola, so se

upoštevajoč cilje evropske konvencije o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove, ki je bila predpisana v Parizu 11. decembra 1953 (v nadaljnjem besedilu: konvencija), in

sodeč, da bi bilo koristno, če bi olajšave, ki izvirajo iz te konvencije, razširili na imetnike diplom z kvalifikacijami, ki se zahtevajo za sprejem na univerze, če izdajajo te diplome ustanove, ki jih kakšna druga pogodbenica uradno podpira izven svojega ozemlja, in katerih diplome izenačuje z diplomami, izdanimi na svojem ozemlju,

sporazumele o naslednjem:

 

1. člen

1. Vsaka pogodbenica priznava za sprejem na univerze, ki so na njenem ozemlju, kadar je ta sprejem pod državno kontrolo, ekvivalentnost diplom, ki so jih izdale ustanove, ki jih posamezna pogodbenica uradno podpira izven svojega ozemlja in katerih diplome izenačuje z diplomami, izdanimi na svojem ozemlju.

2. Sprejem na vsaki univerzi se opravlja v mejah razpoložljivih mest.

3. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da glede svojih državljanov ne uporablja določbe prvega odstavka tega člena.

4. Če sprejem na univerze, ki so na ozemlju posamezne pogodbenice, ni pod državno kontrolo, jim mora zainteresirana pogodbenica poslati besedilo tega protokola in se v največji meri zavzeti, da omenjene univerze sprejmejo načela, navedena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
 

2. člen

Vsaka pogodbenica pošlje generalnemu tajniku Evropskega sveta seznam ustanov, ki jih uradno podpira izven svojega ozemlja in ki izdajajo diplome s kvalifikacijami, ki se zahtevajo za sprejem na univerze na njenem ozemlju.
 

3. člen

Za ta protokol pomeni:

(a) izraz "diploma" vsako diplomo, spričevalo ali drugo listino, izdano ali registrirano v kakršnikoli obliki, ki daje imetniku kvalifikacijo, ki se zahteva za sprejem na univerzo;

(b) izraz "univerze":

(i) univerze;
(ii) ustanove, za katere pogodbenica, na katere ozemlju so, sodi, da so enakega pomena kot univerze;

(c) izraz "ozemlje pogodbenice" območje njene metropole.
 

 4. člen

1. Države članice Evropskega sveta, ki so pogodbenice konvencije, lahko postanejo pogodbenice tega protokola:

(a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali sprejetja;

(b) s podpisom ob pridržku glede ratifikacije ali sprejetja, ki mu sledi ratifikacija ali sprejetje.

2. Vsaka država, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi k temu protokolu.

3. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu se deponirajo pri generalnem tajniku Evropskega sveta.
 

5. člen

1. Protokol začne veljati po enem mesecu od dneva, ko dve državi članici Evropskega sveta brez pridržka glede ratifikacije ali sprejetja podpišeta protokol ali ga ratificirata ali sprejmeta v skladu s 4. členom tega protokola.

2. Za vsako državo članico Evropskega sveta, ki protokol podpiše pozneje brez pridržka glede ratifikacije ali sprejetja ali ga ratificira ali sprejme, začne protokol veljati po enem mesecu od dneva podpisa ali deponiranja listin o ratifikaciji ali sprejetju.

3. Za vsako državo, ki pristopi k protokolu, začne protokol veljati po enem mesecu od dneva, ko deponira listino o pristopu. Vendar pristop ne učinkuje pred uveljavitvijo protokola.
 

6. člen

1. Veljavnost tega protokola časovno ni omenjena.

2. Vsaka pogodbenica lahko protokol odpove s tem, da pošlje notifikacijo generalnemu tajniku Evropskega sveta.

3. Odpoved začne veljati po šestih mesecih od dneva, ko generalni tajnik prejme notifikacijo.
 

7. člen

Generalni tajnik Evropskega sveta notificira državam članicam sveta in vsaki državi, ki je pristopila k temu protokolu:

(a) vsak podpis brez pridržka glede ratifikacije ali sprejetja;

(b) vsak podpis s pridržkom glede ratifikacije ali sprejetja;

(c) vsako deponiranje listine o ratifikacije, sprejetju ali pristopu;

d) vsak datum, ko začne protokol veljati v skladu s 5. členom tega protokola;

(e) vsako notifikacijo, ki jo prejme pri izvajanju določb 2. in 6. člena tega protokola.

Sestavljeno v Strasbourgu 3. junija 1964 v po enem izvodu v francoskem in v angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni; oba izvoda bosta deponirana v arhivu Evropskega sveta. Generalni tajnik Evropskega sveta pošlje overjene prepise tega protokola vsaki državi, ki je podpisala protokol ali k njemu pristopila.

Pojasnilna izjava
Ob podpisu dodatnega protokola k evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove, je dal komite ministrov tole pojasnilno izjavo:

"Ta protokol se nanaša prav tako na evropske šole, če njihove diplome ustrezajo pogojem, predvidenim v prvem odstavku 1. člena omenjenega protokola."