Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

015 Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 20.04.1954
ang
fra
Uradni list SFRJ(10. 6. 1977)-MP, št. 3-23/1977

Vlade podpisnice, članice Evropskega sveta, so se

sodeč, da je eden ciljev Evropskega sveta izvajati politiko skupne akcije na področju kulture in znanosti;

in da bi bilo ta cilj lažje uresničiti, če bi evropska mladina mogla prosto priti do intelektualnih pridobitev članic;

upoštevajoč, da je univerza eden glavnih virov intelektualne aktivnosti posamezne države;

in da bi morali imeti študenti, ki uspešno končajo srednjo šolo na območju posamezne članice, vse možne olajšave za vpis na eno izmed univerz, ki je na ozemlju druge članice, po svoji izbiri;

ter upoštevajoč, da zahtevajo takšne olajšave, ki so hkrati zaželene, v interesu prostega gibanja iz ene države v drugo, medsebojno priznavanje diplom, ki omogočajo dostop na univerzitetne ustanove,

sporazumele o naslednjem:

 

1. člen

1. Vsaka pogodbenica priznava za sprejem na univerze, ki so na njenem ozemlju, kadar je ta sprejem pod državno kontrolo, ekvivalentnost diplom, izdanih na ozemlju vsake druge pogodbenice, s katero so si imetniki diplome pridobili kvalifikacijo, ki se zahteva za sprejem v podobne ustanove tiste države, v kateri so bile diplome izdane.

2. Sprejem na vsaki univerzi se opravlja v mejah razpoložljivih mest.

3. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da glede svojih državljanov ne uporablja določbe prvega odstavka tega člena.

4. Če sprejem na univerze, ki so na ozemlju posamezne pogodbenice, ni pod državno kontrolo, jim mora zainteresirana pogodbenica poslati besedilo te konvencije in se v največji meri zavzeti, da omenjene univerze sprejmejo načela, ki so navedena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
 

 2. člen

Vsaka pogodbenica mora poslati generalnemu tajniku Evropskega sveta v enem letu od uveljavitve te konvencije pismeno poročilo, kaj je ukrenila za uporabo določb 1. člena te konvencije.
 

3. člen

Generalni tajnik Evropskega sveta mora notificirati drugim pogodbenicam sporočila, ki jih dobi od katerekoli pogodbenice v zvezi z uporabo 2. člena te konvencije, in redno obveščati komite ministrov, kako se uporablja ta konvencija.
 

4. člen

Za to konvencijo pomeni:

(a) izraz "diploma" vsako diplomo, spričevalo ali drugo listino, izdano ali registrirano v kakršnikoli obliki, ki daje imetniku ali zainteresiranemu pravico vložiti prošnjo za sprejem na univerzo;

(b) izraz "univerza":

(i) univerze;
(ii) ustanove, za katere pogodbenice, na katere ozemlju so, sodi, da so enakega pomena kot univerza.
 

5. člen

1. Ta konvencija je odprta za podpis članic Evropskega sveta. Konvencijo je treba ratificirati. Ratifikacijske listine se deponirajo pri generalnemu tajniku Evropskega sveta.

2. Ta konvencija začne veljati po deponiranju tretje ratifikacijske listine.

3. Za vsako podpisnico, ki konvencijo ratificira pozneje, začne konvencija veljati takoj po deponiranju ratifikacijske listine.

4. Generalni tajnik Evropskega sveta notificira vsem članicam Evropskega sveta uveljavitev konvencije, imena pogodbenic, ki so jo ratificirale, ter vsako poznejše deponiranje ratifikacijske listine.
 

6. člen

Komite ministrov Evropskega sveta lahko povabi vsako državo, naj pristopi k tej konvenciji. Vsaka država, ki dobi takšno vabilo, lahko pristopi k tej konvenciji s tem, da deponira svojo pristopno listino pri generalnem tajniku sveta; ta notificira to deponiranje vsem pogodbenicam. Za vsako državo, ki je pristopila k tej konvenciji, začne konvencija veljati takoj po deponiranju njene pristopne listine.

Sestavljeno v Parizu 11. decembra 1953 v po enem izvodu v francoskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni; oba izvoda bosta deponirana v arhivu Evropskega sveta. Generalni tajnik Evropskega sveta pošlje overjene prepise vsem podpisnicam."