Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Svet Evrope in nevladne organizacije

Kdo lahko predstavi probleme navadnih ljudi bolje kot prostovoljne organizacije?

Samostojne, nevladne organizacije so vitalna sestavina evropske družbe. Zagotavljajo svobodo izražanja in povezovanja - temelja demokracije. Delujejo lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno na ne-profitni način. Prisotne so na številnih področjih npr.: človekove pravice, izobraževanje, kultura, socialna pomoč, ekologija, delo, politika, znanost in humanitarna pomoč.

Svet Evrope priznava njihov vpliv vse od leta 1952, ko je mednarodnim nevladnim organizacijam ponudil možnost, da pridobijo status svetovalca. Pravila sodelovanja je določil Odbor ministrov z Resolucijo (93) 38, ki je veljala vse do novembra 2003. Zamenjala jo je Resolucija (2003)8, ki jo je Odbor ministrov sprejel 19. novembra 2003. Vsem nevladnim organizacijam, ki so uživale status svetovalca so avtomatično podelili sodelovalni položaj.

Poleg mednarodnih nevladnih organizacij s Svetom Evrope aktivno sodelujejo tudi nacionalne nevladne organizacije. V ta namen je Svet Evrope sprejel Resolucijo (2003)9 in nacionalnim nevladnim organizacijam podelil položaj partnerstva.  

Povezava z javnostjo

Svet Evrope spodbuja dialog z nevladnimi organizacijami, da bi:

 • poznal mnenja, poglede in prizadevanja evropskih državljanov;

 • zagotovil njihovo direktno predstavništvo;

 • objavljal njihove aktivnosti.

378 organizacij ima sodelovalni položaj. Da obdržijo ta status morajo izpolniti sledeče kriterije:

 • imeti morajo enake cilje kot Svet Evrope in prispevati k njegovem delu;

 • biti morajo mednarodne in predstavniške, tako geografsko kot po področjih delovanja. Imeti morajo stalni sedež, organizacijsko strukturo in generalni sekretariat.

Aktivno sodelovanje

Svet Evrope sodeluje z nevladnimi organizacijami z vsemi svojimi organi: Odborom ministrov; Parlamentarno skupščino; Kongresom lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope; kot tudi z njihovimi programi aktivnosti.

Sodelovanje poteka v različnih oblikah, od preprostega posvetovanja do vseobsegajočega sodelovanja na določenih projektih. Strokovnjaki nevladnih organizacij lahko sodelujejo kot svetovalci pri različnih študijah ali prispevajo k delu medvladnih odborov na ne nestalni osnovi; pripravljajo memorandume za generalnega sekretarja; dajejo pisne ali ustna mnenja odborom Parlamentarne skupščine in Kongresu lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope; sodelujejo pri seminarjih in na drugih srečanjih, ki jih organizira Svet Evrope. Nevladne organizacije poročajo javnosti o napredku, ki ga je Svet Evrope dosegel na njihovih področjih. Svoje strokovno mnenje dajejo na voljo Svetu Evrope.

Široko področje delovanja

Status sodelujočih je povzročil oblikovanje posebnih skupin znotraj organizacijske strukture nevladnih organizacij. Te skupine se ukvarjajo z:

 • Evropsko socialno listino in socialnimi politikami;

 • človekovimi pravicami;

 • izobraževanjem in kulturo;

 • sodelovanjem sever – jug in solidarnostjo;

 • civilno družbo v novi Evropi;

 • podeželjem in okoljem;

 • zdravjem;

 • položajem nevladnih organizacij;

 • spolno enakostjo;

 • revščino in socialno usklajenostjo.

Struktura za učinkovit dialog

Svet Evrope ima stalno strukturo za sodelovanje z mednarodnimi nevladnimi organizacijami:

 • letna plenarna konferenca nevladnih organizacij na kateri se odločajo o splošnih načrtih dela za prihajajoče leto in določajo cilje za njihov Povezovalni odbor (»Liaison Committee«). Povabljene so vse nevladne organizacije, ki imajo sodelovalni položaj;

 • Povezovalni odbor je bil ustanovljen leta 1976 in ima 36 članov. Srečujejo se vsaj 3x letno. Njegove glavne naloge so:

- sodelovanje s Sekretariatom Sveta Evrope;

- nadzorovanje oddelčnih sestankov nevladnih organizacij za posebna področja;

- pripravljanje plenarne konference in letnega načrta dela;

- spodbujanje nevladnih organizacij, da sodelujejo s Svetom Evrope ter objavljajo svoje delo (to vključuje tudi nekaj pobud za spodbuditev prehoda v demokracijo v srednji in vzhodni Evropi).

Praktično sodelovanje

Nevladne organizacije so bile vključene v pripravo in oblikovanje številnih konvencij in listih Sveta Evrope, med drugim:

 • Evropske konvencije o pravnem položaju priseljenih delavcev;

 • Evropske konvencijea o preprečevanju mučenja;

 • Evropske kulturne konvencije;

 • Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih;

 • Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij; mednarodni instrument, ki zagotavlja aktivnosti nevladnih organizacij na mednarodnem nivoju.

Obstaja veliko primerov sodelovanja. Parlamentarna skupščina in njeni odbori lahko iščejo nasvete pri nevladnih organizacijah, ki imajo status sodelujočih. V zameno NVO dobivajo dnevne rede Skupščine in njihove javne dokumente. Imajo veliko možnosti, da svoje stališče posredujejo, pisno ali ustno, odborom Skupščine. Odborom in posameznim poslancem posredujejo primerne informacije. Informacije nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, Skupščini pomagajo v procesu sprejemanja novih članic in nadaljnjega nadzora.

Uporabni nasveti

Nevladne organizacije lahko pravnim zastopnikom, skupinam posameznikov ali posameznikom, ki se želijo pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice, podajo uporabne nasvete. V določenih okoliščinah lahko sodišče povabi nevladne organizacije, da mu posredujejo informacije, ki prispevajo k proučevanju problema. Evropska konvencija o človekovih pravicah, Protokol 11, člen 36(2) izrecno zagotavlja možnost intervencije s strani tretje strani »katerikoli osebi, ki ni vlagatelj pritožbe« na povabilo predsednika sodišča.

Kar zadeva nevladne organizacije in Evropsko socialno listino, Protokol, ki je stopil v veljavo 1. julija 1998, zagotavlja sistem kolektivnih pritožb. Ta protokol omogoča mednarodnim nevladnim organizacijam, ki imajo sodelovalni položaj in so na posebnem seznamu z drugimi organizacijami, da vložijo kolektivno pritožbo, ki zadeva kršitev listine na Evropski odbor za socialne pravice. Leta 1998 je "International Committee of Jurists" vložil prvo kolektivno pritožbo. Nanašala se je na kršitev 7. člena konvencije (prepoved dela otrok starih manj kot 15. let), s strani Portugalske. 

Nevladne organizacije redno pošiljajo informacije Evropskemu odboru za preprečevanje mučenja o življenjskih pogojih v priporih in zaporih, predvsem v zvezi z obiski, ki jih opravljajo. Nevladne organizacije igrajo pomembno vlogo pri delu Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in pri zbirki standardov, ki so jih razvili v duhu preprečevanja slabega ravnanja.

Nevladne organizacije igrajo zelo pomembno vlogo tudi pri spodbujanju podpisovanja in ratifikacije Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij (ETS No. 124). Ta Konvencija ni le edini mednarodni pravni instrument o nevladnih organizacijah, ampak je tudi življenskega pomena za usmerjanje delovanja nevladnih organizacij povsod po Evropi, še posebej v državah, ki imajo pomanjkljiv pravni sistem.

Nevladne organizacije igrajo aktivno vlogo na večini konferenc in seminarjev, ki jih organizira Svet Evrope na njihovem področju.

Mobilizacija javnega mnenja

Nevladne organizacije so igrale ključno vlogo v kampanjah Sveta Evrope: Soodvisnost in solidarnost Sever-Jug (1988); boj proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti (1995); Evropsko leto ohranitve narave (1995); Evropa proti revščini in socialni izključenosti (1999-2000); Evropa, skupna dediščina (1999-2000); Evropsko leto jezikov (2001), Izobraževanje za demokratično državljanstvo (2004), Evropsko leto državljanske kulture (2005).

Glavna misija Sveta Evrope je spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nevladne organizacije s svetovanjem državljanom o njihovih pravicah in podajanjem informacij igrajo pomembno vlogo.

Svet Evrope je stalno v stiku z javnim mnenjem. Skozi svoje široko postavljene mreže nevladnih organizacij pritiska na sprejem socialnih sprememb. Nevladne organizacije prispevajo k njegovem delu in so nujne v demokratičnem procesu.

Konstruktivna vloga v demokratičnem razvoju

Od leta 1990 je Svet Evrope okrepil sodelovanje z nevladnimi organizacijami v srednji in vzhodni Evropi, kjer so le-te ključne za zgraditev demokratične družbe, ki temelji na človekovih pravicah in vladavini prava.

Svet Evrope in nevladne organizacije, ki uživajo sodelovalni položaj nadaljujejo, z organiziranjem dejavnosti v okviru pomožnih programov o problemih, s katerimi se soočajo nevladne organizacije, na primer vzpostavljanje pravnih in davčnih okvirov, mediji, manjšine, človekove pravice , …

Opomba:

Svet Evrope ni organizacija za dodeljevanje finančnih sredstev nevladnim organizacijam.

Njen proračun je namenjen za financiranje njegovih lastnih medvladnih programov aktivnosti, ki jih določajo v Odboru ministrov.

Ne namenja denarja posameznikom ali nevladnim organizacijam.

Kontakt

Council of Europe
NGOs Unit
Directorate of External Relations
Directorate General of Political Affairs
F - 67075 STRASBOURG cedex
Fax: +33 3 90 21 47 66
E-mail: NGO-Unit@coe.int

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o nevladnih organizacijah kliknite tukaj