Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

151 Protokol štev. 1 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra
Uradni list RS(30. 11. 1994)-MP, št. 21-99/1994 (RS 74/1994)

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, podpisanih 26. novembra 1987 v Strasbourgu (v nadaljevanju besedila imenovana konvencija), so se

ob upoštevanju dejstva, da je treba državam nečlanicam Sveta Evrope dovoliti, da pristopijo h konvenciji na povabilo Odbora ministrov,

dogovorile:

1. člen

1. odstavek 5. člena konvencije se doda pododstavek:

"Ko mora biti v Odbor izvoljen član iz države nečlanice Sveta Evrope, povabi urad Posvetovalne skupščine parlamenta te države, da predlaga tri kandidate, od katerih sta vsaj dva njena državljana. Odbor ministrov izvede volitve po posvetovanju z zadevno pogodbenico."
 

2. člen

12. člen konvencije se glasi:

"Na podlagi določil o zaupnosti iz 11. člena mora Odbor vsako leto predložiti Odboru ministrov splošno poročilo o svojih dejavnostih, ki se mora predložiti Posvetovalni skupščini ali kateri koli od držav nečlanic Sveta Evrope, ki je pogodbenica konvencije, in javno objaviti."
 

3. člen

Besedilo 18. člena konvencije postane prvi odstavek tega člena, ki se dopolni z naslednjim drugim odstavkom:

"2. Odbor ministrov Sveta Evrope lahko povabi vsako državo nečlanico Sveta Evrope, da pristopi h konvenciji."
 

4. člen

V drugem odstavku 19. člena se črta beseda "članico", besedi "ali odobritvi" pa se nadomestita z "odobritvi ali pristopu".
 

5. člen

V prvem odstavku 20. člena konvencije se besedi "ali odobritvi" nadomestita z "odobritvi ali pristopu".
 

6. člen

1. Uvodni stavek 23. člena konvencije se glasi:

"Generalni sekretar Sveta Evrope mora obveščati vse države članice in vse države nečlanice Sveta Evrope, ki so pogodbenice konvencije, o:"

2. V 23. členu konvencije se v točki b) besedi "ali odobritvi" zamenjata z "odobritvi ali pristopu".
 

7. člen

1. Ta protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope, podpisnicam konvencije, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje:

a) s podpisom brez pridržka ratifikacije, sprejema ali odobritve ali

b) s podpisom bo pridržku ratifikacije, sprejema ali odobritve.

2. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu po preteku treh mesecev od datuma, ko so vse pogodbenice konvencije izjavile svoje soglasje, da jih zavezuje ta protokol v skladu z določbami 7. člena.
 

9. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice sveta Evrope o:

a) vsakem podpisu;

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;

c) začetku veljavnosti tega protokola v skladu z 8. členom;

d) vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se nanaša na ta protokol.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 4. novembra 1993 v angleščini in francoščini, od katerih sta obe besedili enako verodostojni, in sicer samo v enem izvodu, ki je shranjen v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam Sveta Evrope.