Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

086 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 15.10.1975
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 20.08.1978
ang
fra
Uradni list RS(1.9.2000)-MP, št. 20/106

Države članice Sveta Evrope, ki so podpisale ta protokol, so se

glede na določbe evropske konvencije o izročitvi, ki je bila odprta za podpis 13. decembra 1957 v Parizu (v nadaljnjem besedilu: konvencija), predvsem glede na njen 3. in 9. člen;

in ker menijo, da je dopolnitev teh členov smotrna zaradi večjega varstva človečnosti in posameznikov,

dogovorile o naslednjem:

 

I. del

1. člen

Pri uporabi 3. člena konvencije se za politična kazniva dejanja ne štejejo:

a) zločini zoper človeštvo, določeni s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki jo je 9. decembra 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov;

b) kazniva dejanja, določena v 50. členu Ženevske konvencije o izboljšanju usode vojnih ranjencev in obolelih iz leta 1949, 51. člena Ženevske konvencije o izboljšanju položaja ranjencev in bolnikov, ki so doživeli brodolom na morju, iz leta 1949, 130. členu Ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki iz 1949 in 137. členu Ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb med vojno iz leta 1949;

c) vse podobne kršitve vojnih zakonov, ki veljajo v času, ko se začne uporabljati ta protokol, in vojnih običajev v tem času, ki niso določeni v navedenih določbah ženevskih konvencij.

 

II. del

2. člen

9. člen konvencije se dopolni z naslednjim besedilom, s tem, da izvirni 9. člen konvencije postane prvi odstavek, dodajo pa se drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

"2. Izročitev osebe, zoper katero je bila izdana pravnomočna sodba v tretji državi, pogodbenici konvencije se ne dovoli za dejanje ali dejanja, zaradi katerih se vlaga zahteva:

a) če je z omenjeno sodbo oproščena krivde;

b) če je izrečena kazen odvzema prostosti sli drug ukrep:

i) popolnoma prestana;
ii) predmet pomilostitve ali amnestije v celoti ali v njenem neizvršenem delu;

c) če je sodnik ugotovil krivdo storilca kaznivega dejanja in pri tem ni izrekel sankcije.

3. V primerih, ki so določeni v drugem odstavku, se izročitev lahko dovoli:

a) če je bilo dejanje, zaradi katerega je bila izdana sodba, storjeno zoper osebo, institucijo ali karkoli drugo, kar ima v državi prosilki javni značaj;

b) če ima oseba, zoper katero je bila izdana sodba, tudi sama javni položaj v državi prosilki;

c) če je bilo dejanje, zaradi katerega je bila izdana sodba, v celoti ali delno storjeno na ozemlju države prosilke ali na kraju, ki je izenačen z njenim ozemljem.

4. Določbe drugega in tretjega odstavka ne ovirajo uporabe širših državnih predpisov, ki se nanašajo na dejstvo ne bis in idem, povezano s sodnimi odločbami izrečenimi v tujini.".

 

III. del

3. člen

1. Ta protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale konvencijo. Protokol bo ratificiran, sprejet ali potrjen. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi bodo deponirane pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

2. Protokol začne veljati 90 dni po deponiranju tretje listine po ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.

3. Protokol začne za vsako državo podpisnico, ki ga pozneje ratificira, podpiše ali potrdi, veljati 90 dni po deponiranju njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.

4. Nobena članica Sveta Evrope ne more tega protokola ratificirati, sprejeti ali potrditi, če hkrati ne ratificira konvencije ali če je niže prej ratificirala.
 

4. člen

1. Vsaka država, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi k temu protokolu po njegovi uveljavitvi.

2. Pristopi se tako, da se pri generalnem sekretarju Sveta Evrope deponira listina o pristopu, ki začne veljati 90 dni po deponiranju.
 

5. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, za katera se uporablja ta protokol.

2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopi ali kadarkoli pozneje z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi uporabo tega protokola na vsako drugo ozemlje, navedeno v izjavi, za katerega mednarodne odnose je odgovorna ali za katero je pooblaščena, da sklepa pogodbe.

3. Vsaka izjava, da na podlagi prejšnjega odstavka, se lahko za vsako ozemlje, navedeno v njej, umakne pod pogoji, ki so določeni v 8. členu tega protokola.
 

6. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu izjavi, da ne sprejema I. ali II. dela.

2. Vsaka pogodbenica lahko izjavo, ki jo je dala na podlagi prejšnjega odstavka, umakne z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki velja od dneva njenega prejema.

3. Na določbe tega protokola ni možno izjaviti pridržka.
 

7. člen

Evropski komite za vprašanja kriminala Sveta Evrope spremlja izvajanje tega protokola in pomaga, če je to potrebno, pri sporazumnem reševanju vsake težave, ki utegne nastati pri izvajanju protokola.
 

8. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko, če želi, odpove ta protokol tako, da generalnemu sekretarju Sveta Evrope pošlje obvestilo o tem.

2. Odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko generalni sekretar prejme obvestilo.

3. Odpoved konvencije avtomatično pomeni tudi odpoved tega protokola.
 

9. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice sveta in vsako državo, ki je pristopila h konvenciji:

a) o vsakem podpisu;

b) o deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu;

c) o vsakem datumu uveljavitve tega protokola v skladu z njegovim 3. členom;

d) o vsaki izjavi, prejeti v skladu s 5. členom, in o vsakem umiku take izjave;

e) o vsaki izjavi, dani v skladu s prvim odstavkom 6. člena;

f) o umiku vsake izjave v skladu z drugim odstavkom 6. člena;

g) o vsakem obvestilu, prejetem v skladu z 8. členom, in o datumu, ko začne odpoved veljati.

Da bi to potrdili, so podpisani, v ta namen po predpisih pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 15. oktobra 1975 v francoskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili verodostojni, v enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeni prepis vsaki državi podpisnici in državi, ki je pristopila h konvenciji.