Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

191 Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji o korupciji

Strasbourg, 15.05.2003
Podpis: 09.03.2004
Ratifikacija: 11.10.2004
Veljavnost: 01.02.2005
ang
fra
Uradni list RS, MP 17/2004, 07.06.2004 (stran 4201)

Države članice Sveta Evrope in druge države, ki so podpisnice te konvencije, so se

ob upoštevanju, da je zaželeno, da se dopolni Kazenskopravna konvencija o korupciji (ETS št. 173, v nadaljevanju konvencija) z namenom preprečevanja korupcije in boja proti njej;

ob upoštevanju, da bo ta protokol omogočil razširjeno izvajanje Akcijskega programa proti korupciji iz leta 1996,

dogovorile, kot sledi:

 

I. poglavje – Uporaba izrazov
 

1. člen
Uporaba izrazov

1. se izraz ťrazsodnikŤ razume, kot je opredeljen v notranjem pravu držav pogodbenic tega protokola, vendar v vsakem primeru vključuje osebo, ki je na podlagi sporazuma o arbitraži določena, da sprejme pravno zavezujočo odločitev v sporu, ki ji ga predložijo stranke sporazuma;

2. izraz "sporazum o arbitraži" pomeni sporazum, ki ga priznava notranje pravo, pri čemer se stranke strinjajo, da spor predložijo v odločanje razsodniku;

3. se izraz ťporotnikŤ razume, kot je opredeljen v notranjem pravu držav pogodbenic tega protokola, vendar v vsakem primeru vključuje laične člane kolegijskega organa, odgovornega za sodno odločanje o krivdi obtoženca;

4. če postopek vključuje tujega razsodnika ali porotnika, lahko tožeča država uporabi definicijo razsodnika ali porotnika, le če je ta v skladu z njenim notranjim pravom.

 

II. poglavje – Ukrepi na državni ravni
 

2. člen
Aktivno podkupovanje domačih razsodnikov

Pogodbenica sprejme zakonske in druge ukrepe, ki so potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje, če katera koli oseba naklepno neposredno ali posredno obljublja, ponuja ali daje neupravičene koristi razsodniku, ki opravlja svojo funkcijo v skladu z notranjim arbitražnim pravom pogodbenice, zanj ali za drugo osebo, da opravi uradno dejanje ali ga ne opravi.
 

3. člen
Pasivno podkupovanje domačih razsodnikov

Pogodbenica sprejme zakonske ali druge ukrepe, ki so potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje, če razsodnik, ki opravlja svojo funkcijo v skladu z notranjim arbitražnim pravom pogodbenice, naklepno neposredno ali posredno zahteva in sprejema neupravičene koristi zase ali za druge osebe ali sprejema ponudbe ali obljube takšnih koristi, da opravi uradno dejanje ali ga ne opravi.
 

 4. člen
Podkupovanje tujih razsodnikov

Pogodbenica sprejme zakonske in druge ukrepe, ki so potrebni, da v svojem notranjem pravu kot kaznivo dejanje opredeli ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, če vključuje razsodnika, ki opravlja svoje naloge v skladu z notranjim arbitražnim pravom katere koli druge države.
 

5. člen
Podkupovanje domačih porotnikov

Pogodbenica sprejme zakonske in druge ukrepe, ki so potrebni, da v svojem notranjem pravu kot kaznivo dejanje opredeli ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, če vključuje osebo, ki je porotnik v okviru njenega sodnega sistema.
 

6. člen
Podkupovanje tujih porotnikov

Pogodbenica sprejme zakonske in druge ukrepe, ki so potrebni, da v svojem notranjem pravu kot kaznivo dejanje opredeli ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, če vključuje osebo, ki je porotnik v okviru sodnega sistema druge države.

 

III. poglavje – Spremljanje izvajanja in končne določbe
 

7. člen
Spremljanje izvajanja

Skupina držav proti korupciji (GRECO) spremlja izvajanje tega protokola v pogodbenicah.
 

8. člen
Razmerje do konvencije

1. Za države pogodbenice določbe 2. do 6. člena tega protokola veljajo kot dodatni členi konvencije.

2. Določbe konvencije se uporabljajo v obsegu, v katerem so skladne z določbami tega protokola.
 

9. člen
Izjave in pridržki

1. Če pogodbenica da izjavo v skladu s 36. členom konvencije, lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu da podobno izjavo v zvezi s 4. in 6. členom tega protokola.

2. Če pogodbenica v skladu s prvim odstavkom 37. člena konvencije izrazi pridržek glede dejanj pasivnega podkupovanja, določenih v 5. členu konvencije, lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izrazi podoben pridržek glede 4. in 6. člena tega protokola. Drugi pridržki, ki jih pogodbenica izrazi v skladu s 37. členom konvencije, veljajo tudi za ta protokol, razen če ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ne izjavi drugače.

Drugi pridržki niso mogoči.
 

10. člen
Podpis in začetek veljavnosti

1. Protokol je na voljo za podpis državam, ki so podpisale konvencijo. Te države lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje:

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali
b) podpis s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi
ratifikacija, sprejetje ali odobritev.

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

3. Protokol začne veljati prvi dan meseca po treh mesecih od datuma, ko je pet držav v skladu z določbami prvega in drugega odstavka izrazilo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje, in po začetku veljavnosti konvencije.

4. Za državo podpisnico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo ta protokol zavezuje, začne protokol veljati prvi dan meseca po treh mesecih od datuma, ko je v skladu z določbami prvega in drugega odstavka izrazila svoje soglasje, da jo ta protokol zavezuje.

5. Država podpisnica ne more ratificirati, sprejeti ali odobriti tega protokola, ne da bi hkrati ali predhodno izrazila svoje soglasje, da jo konvencija zavezuje.
 

11. člen
Pristop k protokolu

1. Država ali Evropska skupnost, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi k temu protokolu po začetku njegove veljavnosti.

2. Za državo ali Evropsko skupnost, ki pristopa k temu protokolu, začne protokol veljati prvi dan meseca po treh mesecih od datuma deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

12. člen
Ozemlja uporabe

1. Država ali Evropska skupnost lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, za katera se uporablja ta protokol.

2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo tega protokola na drugo ozemlje ali ozemlja, navedena v izjavi in za katerih mednarodne odnose je odgovorna ali pooblaščena. Za to ozemlje začne protokol veljati prvi dan meseca po treh mesecih od datuma, ko generalni sekretar prejme takšno izjavo.

3. Izjavo iz prejšnjih odstavkov je mogoče za vsako ozemlje, navedeno v takšni izjavi, preklicati z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Preklic začne veljati prvi dan meseca po treh mesecih od datuma, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.
 

13. člen
Odpoved

1. Pogodbenica lahko kadar koli odpove ta protokol z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Odpoved začne veljati prvi dan meseca po treh mesecih od datuma, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

3. Odpoved konvencije pomeni tudi odpoved tega protokola.
 

14. člen
Uradno obveščanje

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta Evrope in vsako državo ali Evropsko skupnost, ki so pristopile k temu protokolu, o:

a) vsakem podpisu tega protokola,
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;
c) vsakem dnevu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 10., 11. in 12. členom,
d) vsaki izjavi ali pridržku na podlagi 9. in 12. člena,
e) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.Sestavljeno v Strasbourgu 15. maja 2003 v angleškem in francoskem jeziku v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope, pri čemer sta besedili enako verodostojni. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam podpisnicam in državam, ki pristopajo.