Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

101 Evropska konvencija o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja s strani posameznikov

Strasbourg, 28.06.1978
Podpis: 09.06.1999
Ratifikacija: 29.05.2000
Veljavnost: 01.07.1982
ang
fra
Uradni list RS, MP 25/99, 15.10.99 (stran 1091)

Uvod

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, so se

glede na to, da je namen Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami,

glede na grožnjo, ki izvira iz vse večje uporabe strelnega orožja v kriminalu,

ker se zavedajo, da se strelno orožje pogosto pridobi v tujini,

ker želijo na mednarodni ravni vzpostaviti učinkovite metode za nadzor pretoka strelnega orožja čez državne meje,

ker se zavedajo, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi utegnili otežiti zakonito mednarodno trgovino ali povzročiti, da postane mejna kontrola neizvedljiva ali otežena, kar bi bilo v nasprotju s sodobnimi cilji prostega pretoka blaga in gibanja oseb,

sporazumele, kot sledi:

 

I. POGLAVJE
 Opredelitev pojmov in splošne določbe 

1. člen

 Za namene te konvencije:

 a) "strelno orožje" pomeni, kot je določeno v Dodatku I k tej konvenciji;

 b) "oseba" pomeni tudi pravno osebo, ki posluje na ozemlju pogodbenice;

 c) "trgovec" pomeni osebo, katere trgovanje ali pridobitna dejavnost v celoti ali delno vključuje proizvodnjo, prodajo, nakup, izmenjavo ali posojanje strelnega orožja;

 d) "rezident" pomeni osebo, katere stalno prebivališče je na ozemlju pogodbenice v smislu pravila št. 9 priloge k Resoluciji (72)1 Odbora ministrov Sveta Evrope.
 

2. člen

Pogodbenice se zavezujejo, da si po ustreznih upravnih organih medsebojno pomagajo pri zatiranju nezakonitega prometa s strelnim orožjem in pri iskanju in odkrivanju strelnega orožja, prenesenega z ozemlja ene države na ozemlje druge.
 

3. člen

Pogodbenica lahko svobodno izdaja zakone in predpise o strelnem orožju, če ti zakoni in predpisi niso v nasprotju z določbami te konvencije.
 

4. člen

 

Ta konvencija se ne uporablja za posle s strelnim orožjem, pri katerih so vse stranke države ali tiste stranke, ki delujejo v imenu držav.

 

II. POGLAVJE 
Uradno obveščanje o poslih 

5. člen

1. Če se strelno orožje, ki je na ozemlju pogodbenice, proda, prenese ali kako drugače odsvoji osebi, ki prebiva na ozemlju druge pogodbenice, prva pogodbenica o tem uradno obvesti drugo tako, kot je predpisano v 8. in 9. členu te konvencije.

2. Za izvajanje določb prvega odstavka tega člena pogodbenica ustrezno zagotovi, da oseba, ki proda, prenese ali drugače odsvoji strelno orožje, ki je na njenem ozemlju, pošlje podrobne podatke o tem poslu pristojnim organom druge pogodbenice.
 

 6. člen

Če se strelno orožje, ki je na ozemlju ene pogodbenice, prenese trajno in brez spremembe posesti na ozemlje druge pogodbenice, prva pogodbenica o tem uradno obvesti drugo tako, kot je predpisano v 8. in 9. členu te konvencije.
 

7. člen

Uradna obvestila iz 5. in 6. člena te konvencije se pošljejo tudi pogodbenicam, čez ozemlje katerih se strelno orožje prenese, če država, z ozemlja katere se to pošilja, šteje takšno informacijo za koristno.
 

8. člen

1. Uradna obvestila iz 5., 6. in 7. člena te konvencije se morajo poslati čim prej. Pogodbenice si prizadevajo poslati uradno obvestilo pred poslom ali prenosom, na katerega se nanaša, če to ni mogoče, pa čim prej po njem.

2. Uradna obvestila iz 5., 6. in 7. člena te konvencije naj vsebujejo predvsem:

a) podatke o istovetnosti, številko potnega lista ali osebne izkaznice in naslov osebe, ki se ji strelno orožje proda, prenese ali kako drugače odsvoji, ali omenjene podatke o osebi, ki trajno prenese orožje na ozemlje druge pogodbenice brez spremembe posesti;

b) podatke o vrsti, znamki in značilnostih strelnega orožja ter številko ali druge posebne znake.
 

9. člen

1. Uradna obvestila iz 5., 6. in 7. člena te konvencije se izmenjujejo med državnimi organi, ki jih določijo pogodbenice.

2. Po potrebi se lahko uradna obvestila pošljejo prek Mednarodne organizacije kriminalistične policije (Interpol).

3. Država pri deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu v izjavi, poslani generalnemu sekretarju Sveta Evrope, navede organ, ki se mu pošiljajo uradna obvestila. Generalnega sekretarja Sveta Evrope tudi uradno obvesti o vseh poznejših spremembah določenih organov.

 

III. POGLAVJE
Dvojno dovoljenje

10. člen

1. Pogodbenica ustrezno zagotovi, da se strelno orožje, ki je na njenem ozemlju, ne proda, ne prenese ali drugače odsvoji osebi, ki ne prebiva v njej in si ni najprej pridobila dovoljenja pristojnega organa te pogodbenice.

2. Dovoljenje se izda samo, če se je pristojni organ pred tem prepričal, da je dovoljenje za takšen posel tej osebi izdal pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere je ta oseba rezident.

3. Če ta oseba pridobi posest nad strelnim orožjem na ozemlju pogodbenice, v kateri se opravi posel, se dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda samo pod pogoji, pod katerimi bi bilo takšno dovoljenje izdano za posel med rezidenti te pogodbenice. Če se strelno orožje takoj izvozi, se morajo organi iz prvega odstavka tega člena prepričati le, ali so organi pogodbenice, v kateri je oseba rezident, dovolili ta posel ali takšne posle na splošno.

4. Dovoljenja iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko nadomestijo z mednarodnim dovoljenjem.
 

11. člen

1. Država pri deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu navede, kateri organi so pristojni za izdajanje dovoljenj iz drugega odstavka 10. člena te konvencije. Generalnega sekretarja Sveta Evrope tudi uradno obvesti o vseh poznejših spremembah določenih organov.

  

IV. POGLAVJE 
Končne določbe 

12. člen

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope. Mora se ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

2. Ta konvencija začne veljati prvi dan v mesecu po poteku treh mesecev od dneva, ko je bila deponirana tretja listina o ratifikaciji, pristopu ali odobritvi.

3. Za državo, ki konvencijo ratificira, sprejme ali odobri pozneje, začne ta veljati prvi dan v mesecu po poteku treh mesecev od dneva, ko je deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

13. člen

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov Sveta Evrope povabi državo nečlanico, da pristopi k njej. Odločitev o tem vabilu mora biti v skladu z odstavkom d) 20. člena Statuta Sveta Evrope, soglasno pa jo morajo sprejeti države članice Sveta Evrope, ki so pogodbenice te konvencije.

2. Pristopi se tako, da se listina o pristopu deponira pri generalnem sekretarju Sveta Evrope, začne pa veljati tri mesece po deponiranju.
 

14. člen

 

1. Država lahko pri podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, na katerih se uporablja ta konvencija.

2. Država lahko ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadar koli pozneje z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi uporabo te konvencije na katero koli ozemlje ali ozemlja, določena v izjavi, za mednarodne odnose katerih je odgovorna ali je v njihovem imenu pooblaščena ukrepati.

3. Izjavo, dano na podlagi prejšnjega odstavka, je mogoče glede katerega koli ozemlja, omenjenega v taki izjavi, preklicati z uradnim obvestilom, poslanim generalnemu sekretarju. Takšen preklic začne veljati šest mesecev po dnevu, ko generalni sekretar prejme tako obvestilo.
 

15. člen

1. Država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo izkoristila enega ali več pridržkov, ki so navedeni v Dodatku II k tej konvenciji.

2. Pogodbenica lahko v celoti ali delno prekliče pridržek, ki ga je dala v skladu s predhodnim odstavkom, z izjavo, ki jo pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope, veljati pa začne z dnem prejema.      

3. Pogodbenica, ki je dala pridržek v skladu s prvim odstavkom tega člena, ne more od katere koli druge pogodbenice zahtevati, da uporablja določbe, glede katerih je dala pridržek; če je pridržek delen ali pogojen, pa lahko zahteva, da se ta določba uporablja tako, kot jo je sama sprejela.
 

16. člen

 

1. Pogodbenice med seboj ne morejo sklepati dvostranskih ali večstranskih sporazumov o zadevah, ki jih ureja ta konvencija, razen za dopolnitev njenih določb ali lažjo uporabo načel, ki jih vsebuje.

2. Če dve ali več pogodbenic uredijo ali so že uredile svoje odnose na tem področju na podlagi enotne zakonodaje ali z lastnim posebnim sistemom, ki določa večje obveznosti, imajo ne glede na to konvencijo pravico tako urediti svoje odnose. 

3. Pogodbenice, ki v skladu z drugim odstavkom tega člena prenehajo uporabljati pogoje iz te konvencije pri medsebojnih odnosih na tem področju, uradno obvestijo o tem generalnega sekretarja Sveta Evrope.
 

17. člen

1. Evropski odbor za problematiko kriminalitete Sveta Evrope, ki se obvešča o uporabi te konvencije, stori vse, kar je potrebno za lažje prijateljsko reševanje težav, ki utegnejo nastati pri njenem izvajanju.

2. Evropski odbor za problematiko kriminalitete lahko v duhu prihodnjega tehničnega, družbenega in gospodarskega razvoja oblikuje in predloži Odboru ministrov Sveta Evrope predloge za spremembe ali dopolnitve določb te konvencije, zlasti za spremembo vsebine Dodatka I.
 

18. člen

1. V vojni ali ob drugih izrednih razmerah lahko pogodbenica izda predpise, s katerimi začasno razveljavi določbe te konvencije, ki začnejo veljati takoj. O  taki razveljavitvi in njenem prenehanju nemudoma uradno obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Pogodbenica lahko odpove konvencijo z uradnim obvestilom, ki ga pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Taka odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko generalni sekretar prejme takšno obvestilo.
 

19. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta in vse države, ki so pristopile k tej konvenciji, o:

a) podpisu;

b)  deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

c)  dnevu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z 12. in 13. členom;

d) izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb tretjega odstavka 9. člena;

e) izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb 11. člena;

f) izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb 14. člena;

g) pridržku, danem na podlagi določb prvega odstavka 15. člena;

h) preklicu  pridržka, danega na podlagi določb drugega odstavka 15. člena;

i) uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb tretjega odstavka 16. člena, in o enotni zakonodaji ali posebnem sistemu 

j) uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb prvega odstavka 18. člena, in o dnevu bodisi začetka bodisi prenehanja razveljavitve;

k) uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb drugega odstavka 18. člena, in o dnevu začetka veljavnosti odpovedi.

Da bi to potrdili, so podpisniki, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Strasbourgu 28. junija 1978 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije podpisnici in državi, ki pristopi h konvenciji.

 

DODATEK I

A. Za namene te konvencije pomeni "strelno orožje":

1. predmet, i) ki je izdelan ali predelan kot orožje, iz katerega se lahko izstreli šibra, krogla ali drug izstrelek ali škodljiv plin, tekočina ali druga snov pod pritiskom smodniških plinov, zraka ali drugega potisnega sredstva, in ii) ki je zajet z enim od spodaj navedenih podrobnih opisov, pri čemer so s točkami od a) do f) in i) zajeti samo predmeti, ki uporabljajo smodniške pline kot potisno sredstvo:

a) avtomatsko orožje;

b) kratko orožje s polavtomatskim, repetirnim mehanizmom ali posamičnim polnjenjem;

c) dolgo orožje s polavtomatskim ali repetirnim mehanizmom z najmanj eno risano cevjo;

d) dolgo orožje s posamičnim polnjenjem z najmanj eno risano cevjo;

e) dolgo orožje s polavtomatskim ali repetirnim mehanizmom in z eno ali več gladkimi cevi;

f) prenosni raketni lanserji;

g) orožje ali druge priprave, izdelane tako, da z izstreljevanjem snovi za omamljanje, toksičnih ali korozivnih snovi ogrožajo življenje ali zdravje ljudi;

h) metalci plamena, namenjeni za napad ali obrambo;

i) dolgo orožje s posamičnim polnjenjem z eno ali več gladkih cevi;

j) dolgo orožje s plinskim potisnim mehanizmom;

k) dolgo orožje s potisnim mehanizmom na stisnjeni zrak;

l) kratko orožje s plinskim potisnim mehanizmom;

m) kratko orožje s potisnim mehanizmom na stisnjeni zrak;

n) orožje, ki izstreljuje izstrelke samo z vzmetjo.

Iz prvega odstavka so izključeni predmeti, ki bi bili sicer vanj vključeni:

i) za katere je bilo ugotovljeno, da so trajno neprimerni za uporabo;

ii) zaradi majhne moči niso pod nadzorom v državi, iz katere naj bi bili  preneseni;

iii) so izdelani za alarmiranje, signalizacijo, reševanje življenj, klanje živali, izstreljevanje harpun ali za industrijske ali tehnične namene, če se lahko takšni predmeti uporabljajo samo za te namene;

iv) zaradi starosti niso pod nadzorom v državi, iz katere naj bi bili preneseni;

2. sprožilni mehanizem, cev, vrtljivi boben in ležišče naboja predmetov iz prvega odstavka,

3. strelivo, posebej izdelano za izstreljevanje iz predmetov, zajetih v prvem odstavku pod točkami a) do f), i), j), k) ali n), in snovi ali stvari, posebej izdelane za izstreljevanje s pripravami, zajetimi v točki g) prvega odstavka;

4. teleskopski namerilniki s svetlobnim snopom in teleskopski namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe ali z infrardečo napravo, če so izdelani tako, da se pritrdijo na predmete, zajete v prvem odstavku;

5. dušilec, oblikovan tako, da se pritrdi na kateri koli predmet, zajet v prvem odstavku;

6. granate, bombe ali drugi izstrelki, ki vsebujejo razstrelilna ali vnetljiva sredstva.
 

B. V tem dodatku imajo izrazi naslednji pomen:

a) z izrazom "avtomatsko" je mišljeno orožje, ki omogoča neprekinjeno streljanje vsakokrat, ko se pritisne na sprožilec;

b) z izrazom "polavtomatsko" je mišljeno orožje, ki izstreli po en izstrelek vsakokrat, ko se pritisne na sprožilec;

c) z  izrazom "z repertirnim mehanizmom" je mišljeno orožje, pri katerem je treba poleg sprožilca delovati tudi na mehanizem orožja vsakokrat, ko se izstreli;

d) z izrazom "s posamičnim polnjenjem" je mišljeno orožje, katerega cev ali cevi je treba napolniti vsakokrat pred  izstrelitvijo;

e) z izrazom "kratko" je mišljeno orožje, katerega cev ni daljša kot 30 cm ali katerega skupna dolžina ne presega 60 cm;

f) z izrazom "dolgo" je mišljeno orožje, katerega cev je daljša od 30 cm, njegova skupna dolžina pa presega 60 cm.

 

DODATEK II

Država lahko izjavi, da si pridržuje pravico:

a) da ne uporablja II. poglavja te konvencije za enega ali več predmetov, vsebovanih v točkah i) do n) prvega odstavka ali iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka Dodatka I k tej konvenciji;

b) da ne uporablja III. poglavja te konvencije;

c) da ne uporablja III. poglavja te konvencije za enega ali več predmetov, vsebovanih v točkah i) do n) prvega odstavka ali iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka Dodatka I k tej konvenciji;

d) da ne uporablja III. poglavja te konvencije za posle med posredniki, ki so rezidenti na ozemlju dveh pogodbenic.
 

3. člen

 Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
 

4. člen

 Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.

 OBRAZLOŽITE

Evropska konvencija o nadzoru nad nabavo in posestjo strelnega orožja posameznikov je bila sprejeta 28. junija 1978 v Strasbourgu z namenom, da se vzpostavi in izboljša ustrezni sistem vzajemnega sodelovanja in pomoči pristojnih organov držav članic pri zatiranju ilegalnega mednarodnega prometa s strelnim orožjem. Za Republiko Slovenijo jo je 9. junija 1999 podpisala ga. Magdalena Tovornik, predstavnica RS pri Svetu Evrope.

Republika Slovenija bo z ratifikacijo konvencije podprla reševanje tega pomembnega vprašanja na mednarodnem področju in izrazila svojo pripravljenost za vključitev v evropske integracije, s čimer bi se zagotovili tudi ugodnejši pogoji za izvoz orožja in streliva iz Republike Slovenije.

Ratifikacija Evropske konvencije o nadzoru nad nabavo in posestjo strelnega orožja posameznikov je posebej pomembna, ker je trenutno v fazi sprejemanja nov zakon o orožju, ki bo poleg drugih mednarodnih aktov upošteval tudi ureditev, ki jo določa ta konvencija.

V konvenciji sta določeni naslednji načeli:

    ˇ obveznost države, v kateri oseba, ki ima stalno prebivališče na ozemlju druge države, nabavi strelno orožje, da o tem takoj obvesti zadevno drugo državo, ter

    ˇ načelo dvojnega dovoljenja za nabavo strelnega orožja; osebi, ki ima stalno prebivališče na ozemlju druge države, se strelno orožje proda le, če ima dovoljenje tudi te države oziroma mednarodno dovoljenje za nabavo strelnega orožja.

Enak režim je določen tudi za nabavo streliva.

V prilogi I h konvenciji so definicije strelnega orožja in streliva, v prilogi II pa je predvidena možnost, da se konvencija sprejme s pridržki k posameznim njenim poglavjem oziroma k posameznim določbam v konvenciji. Republika Slovenija ne bo izrazila pridržkov k določbam konvencije.