Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

080 Sporazum o prevozu trupel

Strasbourg, 26.10.1973
Podpis: 03.07.1997
Ratifikacija: 05.11.1998
Veljavnost: 11.11.1975
ang
fra

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma,

so se glede na vse večjo potrebo po poenostavitvi formalnosti v zvezi z mednarodnim prevozom trupel,

ob upoštevanju, da prevoz trupel ne pomeni tveganja za zdravje, četudi je bila smrt posledica nalezljive bolezni, pod pogojem, da so bili izpeljani vsi ustrezni ukrepi, še zlasti v zvezi z neprepustnostjo krste,

dogovorile o naslednjem:

 

1. člen

1. Pogodbenice uporabljajo med seboj določbe tega sporazuma.

2. Za namen tega sporazuma se prevoz trupel razume kot mednarodni prevoz človeških posmrtnih ostankov iz države odprave v namembno državo; država odprave je tista, v kateri se je prevoz začel, v primeru izkopanih posmrtnih ostankov pa tista, v kateri je bil opravljen pokop; namembna država pa je tista, v kateri naj bi se truplo po prevozu pokopalo ali upepelilo.

3. Ta sporazum ne velja za mednarodni prevoz pepela.
 

2. člen

1. Določbe tega sporazuma vsebujejo najvišje zahteve, ki se lahko določijo v zvezi z odpravo trupel z ozemlja pogodbenice, njihovim prevozom čez ozemlje pogodbenice ali njihovim sprejemom na ozemlje pogodbenice.

2. Pogodbenice lahko po svoji prosti izbiri dajo večje olajšave s pomočjo dvostranskih sporazumov ali s soglasno odločitvijo v posebnih primerih in zlasti pri prevozu med obmejnimi območji.

Da se taki sporazumi ali odločitve lahko uporabijo v posameznem danem primeru, je treba pridobiti soglasje vseh vključenih držav.
 

3. člen

1. Vsako truplo med prevozom spremlja posebna listina (posmrtni potni list), ki jo izda pristojni organ države odprave.

2. Posmrtni potni list vsebuje vsaj podatke, ki so določeni v vzorcu, priloženem k temu sporazumu; sestavljen je v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države, v kateri je bil izdan, in v enem od uradnih jezikov Sveta Evrope.
 

4. člen

Razen listin, ki so zahtevane po mednarodnih konvencijah in sporazumih o prevozu nasploh ali bodo zahtevane po novih konvencijah ali dogovorih o prevozu trupel, ne sme niti namembna država niti država tranzita zahtevati nobenih drugih listin razen posmrtnega potnega lista.
 

5. člen

Posmrtni potni list izda pristojni organ, naveden v 8. členu tega sporazuma, potem ko je ugotovil, da:

a) so bile izpolnjene vse medicinske, zdravstvene, upravne in zakonske zahteve predpisov, ki v državi odprave veljajo za prevoz trupel, in kadar je to ustrezno, za pokop in izkop;

b) so bili posmrtni ostanki položeni v krsto skladno z zahtevami 6. in 7. člena tega sporazuma;

c) krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, imenovane v posmrtnem potnem listu, in tiste osebne predmete, ki naj se pokopljejo ali upepelijo s truplom.
 

6. člen

1. Krsta mora biti neprepustna; notranjost mora vsebovati vpojno snov. Če je po mnenju pristojnega organa države odprave potrebno, mora biti krsta opremljena s čistilno napravo, ki uravnava notranji in zunanji tlak. Krsta je lahko:

i) bodisi sestavljena iz zunanje lesene krste, katere stranice so debele najmanj 20 milimetrov, in skrbno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega materiala;

ii) ali enojna krsta iz lesa, katere stranice so debele najmanj 30 milimetrov, obložena s plastjo cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega materiala.

2. Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba samo truplo zaviti v mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino.

3. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora biti krsta pri letalskem prevozu opremljena tudi s čistilno napravo, ali če te ni, imeti taka zagotovila o odpornosti, kot jih priznava za ustrezna pristojni organ države odprave.
 

7. člen

Če se krsta prevaža kot običajna pošiljka, mora biti zapakirana tako, da ni več podobna krsti, poleg tega pa mora imeti oznako, da je treba z njo ravnati previdno.
 

8. člen

Vsaka pogodbenica sporoči generalnemu sekretarju Sveta Evrope ime pristojnega organa, omenjenega v prvem odstavku 3. člena, v 5. členu ter v prvem in tretjem odstavku 6. člena tega sporazuma.
 

9. člen

Če je v prevoz vključena tretja država, ki je pogodbenica Berlinskega dogovora o prevozu trupel z dne 10. februarja 1937, lahko vsaka država pogodbenica tega sporazuma zahteva od druge države pogodbenice, da ukrene vse potrebno, da bi ta prva država pogodbenica lahko izpolnila obveznosti po Berlinskem dogovoru.
 

10. člen

1. Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki lahko postanejo njegove pogodbenice:

a) s podpisom brez pridržka ratifikacije ali sprejetja ali

b) s podpisom s pridržkom ratifikacije ali sprejetja, ki mu sledi ratifikacija ali sprejetje.

2. Listine o ratifikaciji ali sprejetju se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

11. člen

1. Ta sporazum začne veljati en mesec po dnevu, ko tri države članice Sveta postanejo pogodbenice tega sporazuma v skladu z določbami 10. člena.

2. Za države članice, ki sporazum podpišejo kasneje brez pridržka ratifikacije ali sprejetja ali ki ga ratificirajo ali sprejmejo, začne sporazum veljati en mesec po dnevu takega podpisa ali po dnevu deponiranja listine o ratifikaciji ali sprejetju.
 

12. člen

1. Po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko Odbor ministrov Sveta Evrope povabi k pristopu katero koli državo nečlanico.

2. K sporazumu se pristopi z deponiranjem listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope; pristop začne veljati en mesec po dnevu deponiranja listine.
 

13. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, na katerih se bo ta sporazum uporabljal.

2. Vsaka pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu ali kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi ta sporazum na katero koli drugo ozemlje ali ozemlja, določena v izjavi in katerih mednarodni odnosi so v njeni pristojnosti ali v imenu katerih je pooblaščena za prevzemanje obveznosti.

3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, se lahko glede katerega koli ozemlja, omenjenega v taki izjavi, umakne v skladu s postopkom, predvidenim v 14. členu tega sporazuma.
 

14. člen

1. Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2. Vsaka pogodbenica lahko, kolikor jo to zadeva, odpove ta sporazum z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

3. Taka odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko je generalni sekretar prejel tako notifikacijo.
 

15. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta in vsako državo, ki je pristopila k temu sporazumu, o:

a) vsakem podpisu brez pridržka ratifikacije ali sprejetja,

b) vsakem podpisu s pridržkom ratifikacije ali sprejetja,

c) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu,

d) vsakem datumu začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu z njegovim 11. členom,

e) vsaki izjavi, prejeti na podlagi določb drugega in  tretjega odstavka 13. člena,

f) vsaki notifikaciji, prejeti na podlagi določb 14. člena, in datumu, ko začne odpoved veljati,

g) vsakem sporočilu na podlagi 8. člena.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Strasbourgu 26. oktobra 1973 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki ostane shranjen v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi podpisnici in vsaki državi, ki k sporazumu pristopa.

 

 

PRILOGA

Posmrtni potni list

Ta posmrtni potni list je izdan v skladu s Sporazumom o prevozu trupel, zlasti z njegovim 3. in 5. členom.

S tem je dovoljen prevoz trupla:

Priimek in ime umrle osebe_____________________________________________________      ___________________________________________________________________________

preminule dne _____________________ v________________________________________  Vzrok smrti (če je mogoče)2 in3 _________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___ v starosti _______________________________________ let _______________ Datum in kraj rojstva (če je mogoče)_____________________________________________
 

Truplo naj se prepelje z/s_______________________________________________________ __________________________________________________________(prevozno sredstvo) iz _____________________________________________________________(kraj odprave) čez ___________________________________________________________________ (pot) v ___________________________________________________________ (namembni kraj).
 

Ker je bil prevoz tega trupla pravilno dovoljen, se organi vseh držav, po ozemlju katerih bo prevoz potekal, naprošajo, da mu dovolijo prost in neoviran prehod.

Sestavljeno v __________________ dne ________________

Podpis pristojnega organa                            Uradni pečat pristojnega organa