Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

033 Sporazum o začasnem brezcarinskem uvozu zdravstvene, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno posojanje v bolnišnicah in drugih zdravstvenih institucijah za diagnostične namene ali zdravljenje

Strasbourg, 28.04.1960
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 29.07.1960
ang
fra
Uradni list RS(1.9.2000)-MP, št. 20/104 

Uvod

Vlade podpisnice tega sporazuma, članice Sveta Evrope, so se

glede na to, da se neka država nenadoma lahko znajde v izjemnih okoliščinah, ko nima dovolj medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, da bi zadovoljila najnujnejše potrebe prebivalstva,

glede na željo, da bi se olajšal prehod meje za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, ki jo neka država članica lahko da na voljo drugi,

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči tudi tesnejšo povezanost med njegovimi članicami in na različne načine pospešiti njihov gospodarski in družbeni napredek, vključno s sklenitvijo evropskih sporazumov,

ob spoznanju, da bi bil praktičen način za dosego tega cilja sklenitev sporazuma, ki bi posojeni medicinski, kirurški in laboratorijski opremi omogočal prosto gibanje čez mejo,

sporazumele o naslednjem:

1. člen

1. Pogodbenice pod pogojem, da imajo zadostne zaloge za svoje potrebe, dajo na voljo medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za brezplačno izposojo tistim pogodbenicam, ki jo v izjemnih okoliščinah lahko nujno potrebujejo; ta oprema se na prošnjo pošlje tej pogodbenici in se pozneje vrne.

2. Vsaka pogodbenica, ki izkoristi ugodnosti po določilih iz prejšnjega odstavka, zagotovi vse možne olajšave za začasni uvoz izposojene opreme.
 

2. člen

1.  Obdobje začasnega uvoza prvič ne sme biti daljše od šestih mesecev, lahko pa se s soglasjem države izvoznice podaljša pod enakimi pogoji.

2.  Zgoraj omenjene olajšave se priznajo le za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih.Vključujejo izdajo zahtevanih dovoljenj za začasni uvoz te opreme in odlog plačila uvoznih carin in uvoznih dajatev (vključno z vsemi carinami in kakršnimi koli dajatvami, ki se zaračunavajo zaradi uvoza), razen plačila dejanskih stroškov, ki jih imajo organi države začasne uvoznice.
 

3. člen

Kljub določbam 1. in 2. člena zgoraj pa pristojni organi države uvoznice lahko sprejmejo take ukrepe, ki so potrebni bodisi za zagotovitev ponovnega izvoza začasno uvožene opreme, takoj ko ni več izjemnih okoliščin ali po izteku časovnega roka iz prvega odstavka 2. člena zgoraj, kar koli je prej, bodisi za zagotovitev plačila uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev, ki jih je treba plačati, če oprema ni ponovno izvožena.
 

4. člen

Določbe tega sporazuma nevplivajo na ugodnejše določbe za začasni uvoz opreme, omenjene v 1. členu, ki jih vsebujejo zakoni ali predpisi katere koli pogodbenice, katera koli konvencija, pogodba ali sporazum, ki veljajo med dvema ali več pogodbenicami tega sporazuma.
 

5. člen

1. Ta sporazum je na voljo za podpis vsem članicam Sveta Evrope, ki lahko postanejo pogodbenice sporazuma s:

a) podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali

b) podpisom s pridržkom glede ratifikacije, ki mu sledi ratifikacija.

2. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

6. člen

1. Sporazum začne veljati tri mesece po dnevu, ko ga v skladu s 5. členom podpišejo tri članice Sveta brez pridržka glede ratifikacije ali ko ga ratificirajo.

2. Če katera koli članica Sveta pozneje podpiše sporazum brez pridržka glede ratifikacije ali ga ratificira, sporazum začne veljati tri mesece po dnevu podpisa ali deponiranju listine o ratifikaciji.
 

7. člen

Odbor ministrov Sveta Evrope lahko povabi katero koli državo nečlanico, da pristopi k sporazumu. Pristop začne veljati tri mesece po dnevu deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope članice Sveta in države, ki so pristopile k sporazumu, uradno obvesti o:

a) datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in o imenih držav, ki so ga podpisale brez pridržka glede ratifikacije ali ki so ga ratificirale,

b) deponiranju vsake listine o pristopu v skladu s 7. členom.
 

9. člen

1. Ta sporazum velja nedoločen čas.

2.  Vsaka pogodbenica lahko preneha uporabljati sporazum eno leto po uradnem obvestilu generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Strasbourgu 28. aprila 1960 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar pošlje overjene kopije vsem vladam podpisnic in vladam tistih držav, ki pristopijo k sporazumu.

 

 

DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU O ZAČASNEM UVOZU S POPOLNO OPROSTITVIJO UVOZNIH DAJATEV BREZPLAČNO IZPOSOJENE MEDICINSKE, KIRURŠKE IN LABORATORIJSKE OPREME ZA UPORABO V BOLNIŠNICAH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA DIAGNOSTIKO ALI ZDRAVLJENJE
 

Države članice Sveta Evrope, pogodbenice Sporazuma z dne 28. aprila 1960 o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev brezplačno izposojene medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (v nadaljevanju "sporazum"), so se

ob upoštevanju določb 1. in 2. člena sporazuma, po katerem se za to opremo pod določenimi pogoji izkoristijo ugodnosti sistema začasnega uvoza z oprostitvijo uvoznih dajatev,

glede na to, da je za odobritev te oprostitve državam članicam Evropske gospodarske

skupnosti treba zlasti upoštevati splošne carinske stopnje, ki so jih te države uvedle, in da je za odstop od splošnih carinskih stopenj pristojna Evropska gospodarska skupnost, ki je za to pooblaščena na podlagi pogodbe, s katero je bila ustanovljena,

glede na to, da je za izvajanje 1. in 2. člena sporazuma potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica sporazuma,

sporazumele o naslednjem:
 

1. člen

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica sporazuma, tako da ga podpiše. Za Skupnost začne sporazum veljati prvi dan v mesecu, ki sledi podpisu.
 

2. člen

1. Ta dodatni protokol je na voljo za sprejetje pogodbenicam sporazuma. Veljati

začne prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko zadnja pogodbenica deponira svojo listino o sprejetju pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

2. Ne glede na to začne ta dodatni protokol veljati po izteku dveh let od dneva, ko je dan na voljo za sprejetje, razen če ena od pogodbenic uradno izjavi, da nasprotuje začetku veljavnosti. Če je bilo uradno obveščeno o takem nasprotovanju, se uporabi prvi odstavek tega člena.
 

3. člen

Od dneva začetka veljavnosti je ta dodatni protokol sestavni del sporazuma. Po tem dnevu ne more nobena država postati pogodbenica sporazuma, ne da bi hkrati postala pogodbenica dodatnega protokola.
 

4. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope, vsako državo, ki je pristopila k sporazumu, in Evropsko gospodarsko skupnost o vsakem sprejetju ali nasprotovanju po 2. členu in o datumu začetka veljavnosti tega dodatnega protokola v skladu z 2. členom.

Generalni sekretar tudi Evropsko gospodarsko skupnost uradno obvesti o vsakem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu, ki se nanaša na sporazum.

Sestavljeno v Strasbourgu 29. septembra 1982 v angleškem in francoskem jeziku in dano na voljo za sprejete 1. januarja 1983. Besedili sta enako verodostojni in se v enem izvodu hranita v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki državi, ki je povabljena, da pristopi k sporazumu, in Evropski gospodarski skupnosti.

O B R A Z L O Ž I T E V

Sporazum Sveta Evrope iz leta 1960 in je z dodatnim protokolom postal del pravnega reda Evropske unije ter je vključen v poglavje o mednarodnem carinskem sodelovanju. Sporazum s protokolom se nanaša na področje carinskega sistema in govori o popolni oprostitvi plačila uvozne carine in drugih uvoznih dajatev brezplačno izposojene medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za  diagnostiko ali zdravljenje. Slovenija mora pri prevzemanju pravnega reda Evropske unije potrditi ta sporazum in protokol, kar ji v izjemnih okoliščinah omogoča brezplačno izposojo opreme.

Glede na to, da se neka država v izjemnih okoliščinah lahko znajde v položaju, da nima zadostne zaloge medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, da bi zadovoljila najnujnejše potrebe prebivalstva, pogodbenice dajo na voljo opremo za brezplačno izposojo. Pogodbenica, ki koristi to opremo, zagotovi vse možne olajšave za začasen uvoz izposojene opreme. Obdobje začasnega uvoza sprva ni daljše od šestih mesecev, vendar se s soglasjem izvoznice lahko podaljša. Olajšave se priznajo le za opremo, ki bo uporabljena v zdravstvenih zavodih. Olajšave vključujejo  izdajo vseh potrebnih dovoljenj za začasen uvoz te opreme ter odlog plačila uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev, razen plačila dejanskih stroškov, ki jih imajo organi države uvoznice. Pristojni organi države uvoznice lahko sprejmejo ukrepe, ki zagotove ponoven izvoz začasno uvožene opreme ali pa plačilo uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev, če oprema ni ponovno izvožena.

Dodatni protokol k sporazumu omogoča Evropski gospodarski skupnosti, da s podpisom postane pogodbenica tega sporazuma.

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Pristop k sporazumu ne zahteva izdaje novih predpisov, prav tako ne bo potrebno spreminjati že obstoječih, kajti zadevno področje bo ustrezno opredeljeno že pri naslednji reviziji carinskega zakona.

Finančna sredstva za izpolnitev sporazuma niso potrebna