Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Varšavski vrh

COE

Varšavska deklaracija

Voditelji držav in vlad držav članic Sveta Evrope, zbrani v Varšavi 16. in 17. maja 2005 na tretjem vrhu, smo priča edinstveni vseevropski enotnosti. Nadaljnji napredek pri graditvi Evrope brez ločnic mora še naprej temeljiti na skupnih vrednotah, ki jih vsebuje statut Sveta Evrope: demokraciji, človekovih pravicah in vladavini prava.

Od vrhov na Dunaju (1993) in Strasbourgu (1997) se je Svet širil in združuje skoraj celo celino. Pozdravljamo dragocen prispevek, ki sta ga k temu dosežku dala Parlamentarna skupščina in Kongres lokalnih in regionalnih oblasti. Veselimo se dneva, ko bo Belorusija pripravljena, da se pridruži Svetu Evrope.

60 let po koncu druge svetovne vojne, 30 let po sprejetju Helsinške sklepne listine, 25 let po ustanovitvi Solidarnosti in 15 let po padcu berlinskega zidu izkazujemo spoštovanje vsem, ki so omogočili premostitev boleče ločitve in razširitev območja demokratične varnosti. Danes Evropo vodita politična filozofija vključevanja in komplementarnosti ter skupna zaveza multilateralizmu, ki temelji na mednarodnem pravu.

Še vedno pa smo zaskrbljenimi zaradi nerešenih konfliktov, ki so še vedno prisotni na določenih delih celin in ogrožajo varnost, enotnost in demokratično stabilnost držav članic in njihove prebivalce. Skupaj bomo delovali v smeri sprave in političnih rešitev v skladu z normami in načeli mednarodnega prava.

Ta vrh nam daje možnost, da obnovimo svoje zaveze k skupnim vrednotam in načelom, ki so zakoreninjene v evropski kulturni, verski in humanistični dediščini - dediščini, ki je hkrati skupna, pa vendar zelo raznolika. Okrepil bo tudi politični mandat Sveta Evrope in poglobil njegov prispevek k skupni stabilnosti in varnosti, saj se Evropa sooča z novimi izzivi in grožnjami, ki zahtevajo usklajene in učinkovite odzive.

Lahko se osredotočimo na te izzive in nadaljujemo z gradnjo združene Evrope, ki temelji na naših skupnih vrednotah in skupnih interesih s krepitvijo sodelovanja in solidarnosti med državami članicami. Ostajamo odprti za sodelovanje s sosednjimi regijami Evrope in ostalim delom sveta.

1. Svet Evrope si prizadeva izpolniti poglavitne cilje ohranjanja in podpiranja človekovih pravic, demokracije in pravne države. Vse njegove dejavnosti morajo prispevati k temu osnovnemu cilju. Zavezujemo se, da bomo razvijali ta načela, da bi tako zagotovili njihovo učinkovito izvajanje s strani vseh držav članic. S spodbujanjem teh vrednot bomo krepili vlogo Sveta Evrope kot učinkovitega mehanizma vseevropskega sodelovanja na vseh ustreznih področjih. Prav tako smo odločeni krepiti in izboljšati delovanje Sveta Evrope, njegovih struktur in delovnih metod ter povečati preglednost in učinkovitost ter tako zagotoviti njegovo ustrezno vlogo v spreminjajoči se Evropi.

2. Ker je vloga Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Evropskega sodišča za človekove pravice nenadomestljiva pri oblikovanju, spodbujanju in uresničevanju standardov človekovih pravic, je nujno zagotavljati njuno učinkovitost. Zato smo odločeni, da v čim krajšem času izvedemo celoten obseg ukrepov, sprejetih na 114. zasedanju Odbora ministrov, na katerem so bili obravnavani naglo naraščanje števila primerov na sodišču, čimprejšnja ratifikacija in začetek veljavnosti Protokola št. 14 h Konvenciji. Prav tako ustanavljamo skupino modrecev, ki bodo oblikovali celovito strategijo za dolgoročno učinkovitost sistema, pri čemer bodo upoštevali prvotne učinke Protokola št. 14 in druge odločitve, sprejete maja 2004.

3. Prepričani smo, da sta učinkovita demokracija in dobro vodenje na vseh ravneh bistvena za preprečevanje konfliktov, spodbujanje stabilnosti, pospeševanje gospodarskega in socialnega napredka in tako tudi za ustvarjanje trajnih skupnosti, kjer ljudje želijo živeti in delati danes in v prihodnosti. To lahko dosežemo samo z dejavnim sodelovanjem državljanov in civilne družbe. Države članice morajo ohranjati in razvijati učinkovite, pregledne in odgovorne demokratične institucije, ki upoštevajo potrebe in želje vseh. Prišel je čas, da v ta namen okrepimo delo v Svetu Evrope, predvsem z vzpostavitvijo foruma za prihodnost demokracije.

4. Zavezani smo h krepitvi pravne države na celini, razvijanju potencialov vzpostavljanja standardov Sveta Evrope in prispevka k razvoju mednarodnega prava. V zvezi s tem poudarjamo vlogo neodvisnega in učinkovitega sodstva v državah članicah. V Svetu Evrope bomo še naprej razvijali pravno sodelovanje, da bi bolje zaščitili naše državljane in na celi celini uresničili cilje iz Statuta.

5. Odločeni smo zagotoviti popolno predanost našim zavezam članstva v Svetu Evrope. V ta namen bomo uporabili politični dialog med državami članicami, ki so zavezane k podpiranju demokratične razprave in pravne države, vrednotenju, izmenjavi dobrih praks, pomoči in nadzoru, za kar ponovno poudarjamo svojo odločno podporo. Prizadevali si bomo za čim širše sprejetje konvencij Sveta Evrope in spodbujali njihovo uresničevanje z namenom krepitve skupnih standardov na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države.

6. Podpiramo evropsko identiteto in enotnost, ki temelji na skupnih osnovnih vrednotah, spoštovanju skupne dediščine in kulturne raznolikosti. Odločeni smo zagotoviti, da naša raznolikost postane vir medsebojne bogatitve, med drugim s pospeševanjem političnega, medkulturnega in medverskega dialoga. Nadaljevali bomo z dejavnostmi v zvezi z narodnimi manjšinami in s tem prispevali k razvoju demokratične stabilnosti. Za razvijanje razumevanja in zaupanja med Evropejci bomo podpirali kontakte med ljudmi in izmenjavo dobrih praks na področju prostega gibanja oseb na celini, da bi tako gradili Evropo brez ločnic.

7. Odločeni smo, da bomo gradili kohezivne družbe z zagotavljanjem pravičnega dostopa do socialnih pravic, z bojem proti izključenosti in zaščito ranljivih socialnih skupin. Zavedamo se pomembnosti Evropske socialne listine na tem področju in podpiramo trenutna prizadevanja za povečanje njenega vpliva na oblikovanje naših socialnih politik. Odločeni smo okrepiti kohezijo naših družb na socialnem, izobraževalnem, zdravstvenem in kulturnem področju.

8. Odločeni smo zagotoviti varnost našim državljanom ob popolnem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih ustreznih mednarodnih obveznosti. Svet Evrope bo še naprej dejavno deloval v boju proti terorizmu, ki je največja grožnja demokratičnim družbam in je neopravičljiva v vseh okoliščinah in vseh kulturah. Prav tako bo nadaljeval z razvojem dejavnosti za boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu - tudi pranju denarja in finančnemu kriminalu - trgovini z ljudmi, kibernetski kriminaliteti ter za izzive, ki izhajajo iz znanstvenega in tehničnega napredka. Spodbujali bomo ukrepe, ki so skladni z našimi vrednotami za boj proti tem grožnjam.

9. Odločno obsojamo vse vrste nestrpnosti in diskriminacije, predvsem tiste, ki temeljijo na spolu, rasi in veri, vključno z antisemitizmom in islamofobijo. Poudarjamo našo odločenost, da bomo v okviru Sveta Evrope še naprej podpirali pravila in učinkovite mehanizme za njihovo preprečevanje in izkoreninjenje. Še naprej bomo izvajali politike enakih možnosti v naših državah članicah in okrepili prizadevanja za doseganje dejanske enakosti moških in žensk na vseh področjih naše družbe. Zavezani smo k izkoreninjenju nasilja nad ženskami in otroki, tudi nasilja v družini.

10. Odločeni smo zagotoviti komplementarnost Sveta Evrope in drugih organizacij, vključenih v oblikovanje demokratične in varne Evrope.

- Odločeni smo ustvariti nov okvir okrepljenega sodelovanja in interakcije med Svetom Evrope in Evropsko unijo na področjih skupnega interesa, predvsem človekovih pravic, demokracije in vladavine prava.

Zadolžimo svojega kolega, Jean-Claudea Junckerja, da sam izdela poročilo o odnosu med Svetom Evrope in Evropsko unijo na podlagi odločitev, sprejetih na vrhu in ob upoštevanju pomena človekove dimenzije v evropski ureditvi.

- Prav tako smo odločeni zagotoviti izboljšano praktično sodelovanje med Svetom Evrope in OVSE-jem ter pozdravljamo perspektivo okrepljene sinergije, ki se odpira s skupno deklaracijo, sprejeto na tem vrhu.

- Izražamo svojo zavezo, da bomo spodbujali sodelovanje med Svetom Evrope in Združenimi narodi in v Evropi dosegali razvojne cilje tisočletja.

* * *

Sprejemamo priložen akcijski načrt, da Organizacijo uvedemo na to novo pot.

Države zavezujemo k spodbujanju nalog in ciljev, ki jih odražajo odločitve tega vrha tako v okviru Sveta Evrope kot tudi v okviru drugih mednarodnih forumov in organizacij, katerih članice smo.

Ker ta vrh poteka na Poljskem, izkazujemo svoje spoštovanje spominu papeža Janeza Pavla II.

Pozivamo Evropejce vsepovsod, da podpirajo vrednote, ki so središče poslanstva Sveta Evrope - človekove pravice, demokracija in pravna država - in se nam pridružijo pri oblikovanju Evrope, da bo postala ustvarjalna skupnost, odprta za znanje in različne kulture, civilna in povezana skupnost.