Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Varšavski vrh

COE

Prispevek MNVO k Varšavskemu vrhu

   Prispevek konference mednarodnih nevladnih organizacij (MNVO) Sveta Evrope

k Tretjemu vrhunskemu zasedanju Sveta Evrope

Varšava, 16. - 17. maj 2005

Konferenca MNVO Sveta Evrope je združila 374 MNVO, ki imajo pri Svetu Evrope sodelovalni položaj in predstavljajo milijone Evropejcev. Na konferenci, 25. januarja 2005, so sprejeli sledeče priporočilo:

I. Konferenca MNVO Sveta Evrope

1. Čestita Odboru ministrov za organiziranje Tretjega vrhunskega zasedanja Sveta Evrope;

2. Ponovno priznava, da je Svet Evrope - vseevropski forum za izražanje idej in delovanje - predvsem:

• Branitelj Evropejcev s pomočjo njegovih pravnih instrumentov in nadzornih organov na področju človekovih pravic, vladavine prava in demokracije;
• Varuh ustreznih pogojev za uravnotežen ekonomski in socialni razvoj ter varuh raznolikosti evropske kulturne in naravne dediščine;
• Zaveznik vseh, ki se vsakodnevno soočajo z nepriznavanjem evropskih vrednot na njihovih področjih delovanja in tistih, ki zavračajo vse izgovore za kršenje človekovih pravic.


3. Ugotavlja, da civilna družba sodeluje pri gladkem delovanju demokracije in poudarja, da je Svet Evrope vodilni pri priznavanju in izvajanju tega sodelovanja.

II. Posledično, Konferenca MNVO poziva vodje držav in vlad, naj v deklaraciji in akcijskem načrtu, ki bosta sprejeta upoštevajo sledeče zahteve:

1. Da ponovno potrdijo nenadomestljivo vlogo Sveta Evrope v zagotavljanju Evrope brez ločnic, in da zagotovijo sredstva za dosego začrtanih ciljev; podpora in okrepitev Sveta Evrope je namreč nujnost.
Tretje zasedanje ima moč, da organizaciji da potreben zalet, ki ga le-ta potrebuje za nadaljevanje in razvijanje njenih dejavnosti.

Še posebej:

• Izboljšati sodelovanje med vsemi evropskimi institucijami;
• Zagotoviti, da vse države članice spoštujejo in izvajajo določila vseh obstoječih konvencij Sveta Evrope;
• Povabiti Evropsko unijo da pristopi k konvencijam Sveta Evrope, predvsem k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, k Evropski socialni listini - spremenjeni in k Evropski kulturni konvenciji;
• Okrepiti dialog med severom in jugom.

2. Da okrepijo delovanje Sveta Evrope na osnovi njegovih temeljnih načel:

• Potrditi zavezo, izrečeno na Drugem vrhunskem zasedanju, za dosego socialne usklajenosti z izvajanjem politike za zaščito manjšin, za vključevanje ranljivejših skupin, za zagotovitev nediskriminacije med ljudmi ter za zagotovitev dostopa do storitev splošnega interesa vsem posameznikom (referenčni dokument 1 - "Socialne politike in odprava revščine").

• Vključiti varovanje okolja in uravnotežen prostorski razvoj za vitalni sestavini socialne usklajenosti, demokracije in človekovih pravic (referenčni dokument 2 - "Proti vse-evropski viziji trajnostnega razvoja, demokracije ter socialne in prostorske usklajenosti").

• Nadaljevati z bojem proti vsem oblikam nasilja, vključno s trgovino z ljudmi

• Pomagati pri boju proti terorizmu, ob spoštovanju prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin

o z delovanjem na oblikovanju območja skupnega prava;
o s poudarjanjem pomena raznolikosti skozi dialog med različnimi kulturami in verovanji

• Nadaljevati z njegovim vseobsegajočim učinkom in pristopom spodbujanja na področju izobraževanja in kulture kot neogibnih predpogojev za dosego teh ciljev, upoštevajoč predloge, ki so zapisani v Deklaraciji o pravici do izobraževanja in kulture (Deklaracija o pravici do izobraževanja in kulture) (referenčni dokument 3), še posebej na sledečih področjih

o izobraževanja za (demokratično) državljanstvo
o izobraževanja o zgodovini, skupnem spominu in dediščini
o razvijanja večjezičnosti.


3. Da okrepijo vlogo civilne družbe:

• S potrditvijo pomembnosti sodelovanja civilne družbe v naprednem razmišljanju in pri oblikovanju projektov in besedil, ki jih razvija in izvaja Svet Evrope ter mu zagotoviti možnosti in vsa potrebna sredstva, za izpolnitev te naloge;
• S spodbujanjem držav, da okrepijo svoja prizadevanja pri zagotovitvi pravnih, davčnih, socialnih in ekonomskih pogojev, ki bodo omogočali delovanje NVO, z glavnim poudarkom na povečanju učinkovitosti prostovoljstva, ki je nujen pri boju s socialno izključenostjo in z njegovo negativnim učinkom na socialno usklajenost.

Svet Evrope je edina mednarodna organizacija v svetu, ki formalno priznava MNVO kot enega od njenih stebrov in kot enega izmed njenih glavnih organov, poleg Odbora ministrov, Parlamentarne skupščine, Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti (Resolucija (2003)8); zato je Svet Evrope "idealni poligon za preizkušanje novih poti izvajanja demokracije" (Robert Schumman, 1949).

Jasen znak iz Tretjega vrhunskega zasedanja bi okrepil zmožnost MNVO da povečajo prepoznavnost Sveta Evrope, širijo njegove vrednote, pospešujejo sprejetje njegovih pravnih instrumentov ter bi povzročil ponovno navdušenje do njegovega načrta evropske družbe.

 


Referenčni dokument 1
Januar 2005

"Socialne politike in odprava revščine"

Skupine MNVO, ki se ukvarjajo z Evropsko socialno listino in socialne politike
ter s skrajno revščino in socialno usklajenostjo


Skupine ponavljajo:

- Njihovo močno podporo vrednotam in ciljem Sveta Evrope ter njegovim pravnim instrumentom, vključno z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spremenjeno Evropsko socialno listino.

- Potrebo po poudarjanju pomembnosti socialne dimenzije za zagotovitev resnične usklajenosti evropskih politik. Da bi zadostili potrebam sedanje generacije ter obvarovali interese prihodnjih generacij mora biti ustrezno ravnotežje doseženo upoštevajoč ekonomske, socialne ter okoljevarstvene razmere.

- Pomembnost spremenjene Strategije za socialno usklajenost (sprejeto v Odboru ministrov marca 2004), še posebej pristop k socialni usklajenosti, ki temelji na človekovih pravicah, pomembnost splošnega dostopa do pravic, vključno z najranljivejšimi skupinami ter deljene odgovornosti vlad, gospodarstva, civilne družbe in družin za ohranitev ter okrepitev socialne usklajenosti.


Skupine pozivajo predsednike držav in vlad naj:

- Ponovno potrdijo, da so socialna usklajenost, odprava revščine in preseganje socialne izključenosti del glavnih prednostnih nalog Sveta Evrope.

- Pozovejo vse države, da izboljšajo dostop do socialnih pravic ter pristopijo k spremenjeni Evropski socialni listini ter njenimi nadzornimi instrumenti.

- Podprejo pristop Sveta Evrope do človekovih pravic s poudarjanjem nedeljivosti ter soodvisnosti človekovih pravic, kot je bilo rečeno na Forumu Evropskega odbora za socialno usklajenost, na Malti, novembra 2002. Paziti morajo, da ne vzpostavijo lestvice pomembnosti človekovih pravic - na primer med socialnimi in drugimi pravicami.

- Naj podprejo priporočilo Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope, ki ga je sprejel Odbor ministrov (15. septembra 2004), in ki poziva vlade naj priznajo neodložljivo potrebo po »zaščiti pred revščino in socialno izključenostjo z vključitvijo 30. člena spremenjene Evropske socialne listine v III. del, Člen A 1(b) omenjene listine« ter jo s tem vključijo med poglavitne obveznosti, ki zavezujejo vse države.

- Propagirajo spremenjeno Strategijo za socialno usklajenost čim širše na nacionalni ravni, da bi: zagotovili, da so človekove pravice zagotovljene najbolj ranljivim skupinam, vključno z otroki, mladimi ter revnimi družinami; upoštevali najbolj prikrajšane skupine ter jih vključili v proces razvijanja in izvajanja socialnih politik.

- Okrepijo prizadevanja, v Evropi ter drugje po svetu, za dosego "milenijskih ciljev", ki zadevajo socialne politike, predvsem odpravo revščine, v skladu z obveznostmi, ki so jih sprejeli predsedniki držav in vlad v Združenih narodih, decembra 2000.

 

Referenčni dokument 2
Junij 2004


K vse-evropski viziji trajnostnega razvoja,
demokracije ter socialne in prostorske usklajenosti

skupina okoljevarstvenih in podeželskih MNVO


V času, ko bi se Svet Evrope lahko spraševal, kakšna bi morala biti njegova vloga glede na širitev Evropske unije ter na izzive globalizacije, mora Svet Evrope izkoristiti Tretje vrhunsko zasedanje ter razjasniti njegovo posebno vlogo.

Kot edina vse-evropska institucija s političnim in socialnim poslanstvom, se lahko Svet Evrope opira na priznane strokovnjake in skupne vrednote, da bi oblikoval načela in standarde, ki bi mu pomagali doseči njegove cilje: mir, demokracijo, vladavino prava, socialno usklajenost, etiko in človekove pravice.

Kot začetnik na okoljevarstvenih področjih in kot vodilni zagovornik človekovih in socialnih pravic ima Svet Evrope vse kar potrebuje, da postane vodilna sila trajnostnega razvoja v večji Evropi, v skladu z načeli konferenc iz Ria in Johannesburga.

Zadnjih 50. let je Svet Evrope gradil "skupni dom" ter oblikoval načela, ki so etična podlaga temeljni pravici vseh ljudi, da živijo v zdravem okolju, ki zagotavlja trajnostni razvoj ter solidarnost za vse, predvsem z načeli skupnega upravljanja, zavarovanja, odgovornosti ter participacijske demokracije, kot jih določa Osnutek Evropske listine o splošnih načelih za zaščito okolja ter trajnostni razvoj.

Obstajati mora vse-evropski strateški dialog pri temah, ki zadevajo okolje in trajnostni razvoj ter celovito usklajevanje vseh vključenih akterjev, da bi dosegli dobro upravljanje, ki je ključno v kontekstu globalizacije in ekonomske ranljivosti. Sodelovanje med organi Sveta Evrope in drugimi evropskimi institucijami bo pomagalo razločiti Svet Evrope od drugih in bo osvetlilo njegovo vlogo »aktivne vesti Evrope«. V okviru nedavno vpeljanega položaja sodelujočih, katerega polno upoštevanje zahteva bolj recipročno priznavanje in sodelovanje MNVO, MNVO potrjujejo svojo zavezanost podpreti Svet Evrope in mu ponuditi svoje strokovnjake s teh področij.

Velik izziv predstavlja vzpostavitev konsistence med različnimi nivoji vladanja ter med različnimi dimenzijami trajnostnega razvoja. To ne zahteva zgolj usklajenih dejavnosti in ukrepov na evropskem, regionalnem in lokalnem nivoju temveč tudi podpiranje evropske kulture trajnostnega razvoja, ki je skupna vsem evropskim narodom in njihovim predstavnikom. To je izziv, s katerim se lahko spopade Svet Evrope.

Posledično, v mislih na Resolucijo (2003)8 Odbora ministrov, ki je vpeljala položaj sodelujočih, MNVO, članice Evropskega centra za podeželske in okoljevarstvene interese

1. spominjajo na odločitev Odbora ministrov, sprejeto 10. decembra 20031, ter pozivajo naj na Tretjem vrhunskem zasedanju Sveta Evrope premislijo tudi o trajnostnem prostorskem razvoju;

2. priporočajo naj predsedniki držav in vlad sprejmejo sledeče odločitve, ki zadevajo okolje in trajnostni razvoj:

i. naj upoštevajo okolje in trajnostni prostorski razvoj kot del socialne usklajenosti, demokracije in človekovih pravic; naj poudarijo vlogo Sveta Evrope "kot skrbnika in čuvaja temeljnih evropskih načel o človekovih pravicah, pluralni demokraciji ter vladavini prava, brez katerih bi si bilo nemogoče zamisliti izvajanje ciljev trajnostnega razvoja" ;

ii. naj organizirajo medvladni sektor Sveta Evrope in mu priskrbijo vsa potrebna sredstva ter tako organizaciji omogočijo, da v popolnosti odigra svojo vlogo vodilne sile trajnostnega prostorskega razvoja v Evropi, še posebej pri izvajanju Vse-evropske strategije za biološko in pokrajinsko raznolikost, Bernske konvencije, Konvencije o krajini ter drugih pomembnih politik in strategij3;

ter še posebej:

iii. naj sprejmejo dodatni protokol k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki prebivalcem Evrope zagotavlja zdravo, ustrezno in spodobno okolje;

iv. naj naredijo odločne korake za vključitev Sveta Evrope v trajen strateški dialog na visoki ravni, o problemih, ki zadevajo okolje in trajnostni razvoj na vse-evropski ravni, tako da dajo Svetu Evrope glavno vlogo pri usklajevanju vseh udeležencev vse-evropskega procesa, še posebej iniciative "Okolje za Evropo";

v. naj sprejmejo Priporočilo Rec(2002) 1 Odbora ministrov državam članicam o "Vodilnih načelih trajnostnega prostorskega razvoja na evropski celini";

vi. naj povabijo vlade držav članic, da sprejmejo odločitve Johannesburške konference in 5. vse-evropske ministrske konference o iniciativi "Okolje za Evropo", ki je potekala v Kijevu, ter da ratificirajo pomembne pravne dokumente, kot je na primer Konvencija o krajini;

vii. naj sprejmejo "Splošna načela za varovanje okolja in trajnostni razvoj", ki odraža zavezanost držav članic k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju.

 

Referenčni dokument 3
Januar 2005

Deklaracija o
pravici do izobraževanja in kulture

skupina MNVO za izobraževanje in kulturo


MNVO, ki imajo v Svetu Evrope položaj sodelujočih:

Vedoč, da Evrope ni le gospodarska in politična stvarnost, temveč oblikuje tudi nov okvir pravic in vrednot za vse državljane Evrope, ki predstavlja posebno območje človekovih pravic in vladavine prava;

Vedoč, da so vse človekove pravice, tako politične, ekonomske, socialne, okoljske, izobraževalne in kulturne nedeljive;

Vedoč, da se skozi izobraževanje, ki je poglavitno za Evropski projekt, oblikuje evropsko zavedanje, ki temelji na vrednotah Sveta Evrope - človekovih pravicah, demokraciji, vladavini prava in solidarnosti;

Upoštevajoč pomembnost dejavnosti in raziskovanj, ki jih je na področju izobraževanja in kulture v zadnjih 50. letih izpeljal Svet Evrope, še zlasti na področjih izobraževanja o človekovih pravicah, medkulturnega izobraževanja, izobraževanja za demokratično državljanstvo, učenja jezikov (vključno z jeziki manjšin) ter poučevanja zgodovine brez vseh elementov nacionalizma;

Verujoč, da te dejavnosti in raziskovanja pripomorejo k uveljavljanju enakega dostopa do izobraževanja in kulture za vse Evropejce iz vseh socialnih in kulturnih okolij, na doživljenjski osnovi in ne glede na to, kje živijo;

Prav tako verujoč, da lahko primer razumevanja in proces konstrukcije Evrope ponujata upanje za vse narode povsod po svetu, ki si prizadevajo za splošno priznavanje človekovih pravic;

Obžalujoč dejstvo, da so bile te dejavnosti Sveta Evrope premalo razširjene in deležne manj pozornosti kot si jo zaslužijo;

Pozivajo, naj se oblikuje seznam vseh dejavnosti Sveta Evrope, ki se nanašajo na izobraževanje in kulturo ter objavijo prečiščene verzije vseh publikacij Sveta Evrope s tega področja;

Pozivajo k upoštevanju teh dokumentov s strani vseh evropskih mednarodnih organizacij (Evropske unije, OVSE, itd);

Pozivajo Svet Evrope naj nadaljuje in razširja svoja prizadevanja na področju kulture in izobraževanja;

S tem namenom pozivajo Svet Evrope naj oblikuje jasno politiko in izvaja večletni program, ki ima svoje posebne cilje, v obliki dolgo in srednjeročnih priporočil državam članicam;

MNVO zagotavljajo Svetu Evrope njihovo polno sodelovanje pri oblikovanju te politike in pomoč pri izvajanju.