Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Parlamentarna skupščina

Sekretariat

Naloga Sekretariata je, da služi Parlamentarni Skupščini, ki je ustavni organ in politično telo Sveta Evrope. Naloge sekretariata so:

 • zagotavljanje tekočega delovanja Skupščine in njenih teles;

 • uspešno in učinkovito upravljanje in razporejanje sredstev;

 • spremljanje odločitev, ki jih sprejmejo Skupščina in njena telesa;

 • priprava terena za vse aktivnosti in programe, ki jih izvaja Skupščina.

Osebna pisarna predsednika skupščine

 • zagotavlja predsedniku potrebno pomoč za izvajanje njegovih uradnih dolžnosti (govori, intervjuji, raziskave, letna poročila, …);

 • organizira predsednikov program (seje Skupščine, sestanki, uradna potovanja,…) in potrebne kontakte;

 • spremlja predsednikovo dopisovanje;

 • skrbi za protokolarne zadeve (predstavljanje ob uradnih dogodkih, organiziranje sprejemov in uradnih kosil, program za pomembne goste);

 • organizira predsedovanja sejam Skupščine (predsednika in podpredsednikov)

 • ureja honorarna sodelovanja s Skupščino;

 • ureja predsednikova pooblastila.

Sekretariat generalnega sekretarja skupščine

 • zagotavlja Generalnemu sekretarju potrebno pomoč pri izvajanju njegove dolžnosti - koordinacije dela Skupščine in njenih odborov;

 • spremlja dopisovanje;

 • pripravlja pisna in ustna sporočila Uradu skupščine in namestnikom ministrov, pripravlja tudi govore in delovne dokumente;

 • ureja potrebne stike za organizacijo aktivnosti Generalnega sekretarja skupščine, še posebno stike s političnimi skupinami, nacionalnimi delegacijami in nacionalnimi parlamenti držav članic;

 • pripravlja uradna potovanja Generalnega sekretarja Skupščine;

 • pripravlja sestanke osebja in zagotavlja nemoteno delovanje.

Sekretariat urada skupščine

 • organizira sestanke Urada, kar med drugim obsega:

  • pripravo osnutkov dnevnega reda in minutaže;

  • pripravo osnutkov delovnih dokumentov;

  • pripravo dokumentacije za sestanke;

  • vodenje zapiskov za predsednika;

 • spremljanje odločitev Urada;

 • pomoč ad hoc odborom Urada;

 • priprava sestankov Skupnega odbora, Predsedniškega odbora in sestankov predsednikov nacionalnih delegacij.

Glavna pisarna

 • organizira seje Skupščine, kar med drugim obsega:

  • pripravljanje dnevnega reda za sejo;

  • izdajanje pozivov članom skupščine;

  • registriranje govornikov in oblikovanje liste govornikov;

  • potrjevanje procedure volitev in glasovanja;

 • pripravlja uradna poročila zasedanj, kjer je zabeležen čas sprejetja vseh dokumentov, zapisnikov, amandmajev, vprašanj Odboru ministrov, pisnih izjav in drugo;

 • ureja in nadzoruje navodila odborom;

 • registrira, pripravlja, preverja in vodi evidenco vseh vloženih dokumentov;

 • ureja baze podatkov zdajšnjih in prejšnjih parlamentarcev, še posebej o:

  • mandatih;

  • sestavi nacionalnih delegacij, političnih skupin in odborov;

 • nadzoruje spoštovanje pravil Poslovnika skupščine;

 • izdaja publikacijo »Parliamentary Assembly List«;

 • ureja mailing listo za posredovanje dokumentov članom skupščine;

 • organizira sestanke Stalnega odbora;

 • koordinira sledenje sprejetim tekstom.

Sekretariati odborov

Organizirajo delo odborov, še posebej:

 • srečanja odborov (oblikujejo osnutke dnevnega reda, osnutke delovnih dokumentov, …);

 • organizirajo razprave, okrogle mize, seminarje in konference;

 • zagotavljajo pomoč predsednikom odborov in pododborov (z nasveti, predlogi, dopisi,…);

 • nudijo pomoč članom odborov in pripravljajo dokumente za sestanke;

 • spremljajo odločitve odborov in dokumente, ki jih sprejme Skupščina;

 • organizirajo obiske poročevalcev in nudijo pomoč poslancem v času teh obiskov;

 • pomagajo članom pri predstavljanju njihovega odbora na dogodkih, ki jih organizira kakšen nacionalni ali internacionalni organ;

 • opravljajo raziskave, ki so povezane z delom odbora;

 • ohranjajo poslovne stike:

- z drugimi odbori in sekretariati;

- z nacionalnimi delegacijami Skupščine;

- z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami;

- z drugimi nacionalnimi organi in mednarodnimi skupščinami;

- s stalnimi predstavniki vladnih oblasti;

- z Odbori vladnih strokovnjakov Sveta Evrope;

- z drugimi oddelki Sveta Evrope;

- s strokovnjaki, ki svetujejo in pomagajo članom odborov pri pripravi poročil.

Enota za medparlamentarno sodelovanje

 • ureja medparlamentarno sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi parlamenti ter z Evropskim parlamentom;

 • organizira nadzor nad volitvami (glede na odločitev, ki jo sprejme Urad skupščine);

 • organizira konference predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin;

 • nudi pomoč odborom pri pripravi konferenc Skupščine;

 • ureja programe za pomoč nacionalnim parlamentom držav Srednje in Vzhodne Evrope;

 • vzdržuje odnose s sekretariati nacionalnih delegacij Skupščine;

 • je povezava z oddelki, ki skrbijo za projekte integracije Sveta Evrope.

Enota za komunikacijo

 • razvija in izvaja komunikacijsko politiko, z namenom povečati zanimanje za delo Skupščine;

 • pripravlja obvestila za javnost, pomaga pri osnovanju in širjenju člankov, govorov, itd.;

 • vzdržuje odnose z novinarji in mediji, olajšuje zvezo med njimi in člani Skupščine;

 • sodeluje s sekretariati odborov Skupščine pri posredovanju zadev, primernih za medije;

 • ureja in izdaja elektronsko revijo Skupščine;

 • dela in sodeluje z oddelkom za medije in novinarje direktorata za komunikacijo in raziskave.

Enota za informacijsko tehnologijo

 • ureja in posodablja spletno stran Skupščine;

 • pomaga pri izvajanju komunikacijske politike Skupščine;

 • ustvarja in ureja bazo podatkov Skupščine;

 • nudi pomoč članom Sekretariata skupščine z navodili za nove tehnologije;

 • zagotavlja delovne odnose z oddelkom za informacijsko tehnologijo;

 • upravlja z računalniškim sistemom, ki je na voljo Skupščini, vključno s sistemom za elektronske volitve;

 • zagotavlja učenje uporabnikov in podporo med sejami Skupščine.

Enota za raziskovanje in dokumentacijo

 • pripravlja poročila in dokumentacijo;

 • izvaja raziskave in odgovarja na prošnje za informacije in dokumente;

 • upravlja Arhiv skupščine, arhivira in posreduje publikacije, ki so jih sprejela druga telesa Sveta Evrope;

 • analizira parlamentarne debate, novinarske članke in akademske publikacije o Svetu Evrope;

 • pripravlja osnutke dokumentov in poročil za Skupni odbor in Urad Skupščine;

 • občasno pripravlja osnutke govorov in člankov;

 • pomaga pri pisanju skupščinskega dela poročila o delu Generalnega sekretarja Sveta Evrope in pri njegovem polletnem poročilu o sodelovanju z Evropsko unijo in Evropskim parlamentom.

Enota za odnose z nevladnimi organizacijami

 • nadzoruje odnose s tistimi mednarodnimi medvladnimi organizacijami, ki jih ne pokriva noben odbor;

 • ureja odnose z nevladnimi organizacijami.

Enota za administracijo in finance

 • administracijsko vodenje Sekretariata skupščine;

 • vodenje kadrovanja;

 • vodenje proračuna Skupščine, vključno s programom, nadzorom in notranjim pregledom vseh proračunskih akcij;

 • svetuje uradnikom Sekretariata skupščine o upravnih in proračunskih zadevah, z namenom zagotoviti usklajenost s pravili;

 • uradniška pomoč pri vseh sejah Skupščine in pri sejah Stalnega odbora;

 • vzdrževanje odnosov s sekretariati nacionalnih delegacij;

 • dodeljevanje prostih pisarn Skupščini;

 • vzdrževanje delovnih odnosov z Generalnim direktoratom za administracijo in logistiko;

 • administrativno vodenje poslovnih potovanj parlamentarcev in osebja, katerih potne stroške krije Skupščina;

 • administrativna pomoč odborom (s seminarji, konferencami, nadzori volitev,…)

 • administracija pri projektih izobraževanja, študijskih obiskih in podobno.