Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Novinarska konferenca o kršitvi Evropske socialne listine

24.02.2010, Ljubljana

»Problem kršitve Evropske socialne listine v Sloveniji ne bo izginil, temveč bo zaradi podobnih kršitev drugod po Evropi še višje na evropski politični agendi,« je bil le eden od poudarkov na današnji novinarski konferenci na Informacijskem uradu Sveta Evrope v RS. Na njej je bila podrobneje predstavljena sprejeta odločitev Evropskega odbora za socialne pravice o kršitvah človekovih pravic najemnikom denacionaliziranih stanovanj v Sloveniji, njeno učinkovanje na nacionalni ravni in nadaljnje udejanjanje.

FEANTSA – Evropska federacija nacionalnih organizacij, ki delajo z brezdomci, je na Evropski odbor za socialne pravice vložila kolektivno pritožbo na kršitve človekovih pravic najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih. Odbor je v svoji odločitvi, objavljeni 1. februarja letos, ugotovil kršitve v Sloveniji.  Predstavniki FEANTSE so presenečeni nad odzivom slovenske države, ki zanika, da je odločba za državo pravno zavezujoča. Z ratifikacijo Evropske socialne listine in protokola o kolektivnih pritožbah je namreč Slovenija sprejela tudi avtoriteto vzpostavljenega nadzornega mehanizma.

Freek Spinnewijn, direktor FEANTSE upa, »da je to prvi odziv države in da bo sprevidela, da kot tak ni koristen, vendar proučila možnosti za ustrezno reševanje. Vlada bi na problem morala pogledati z druge strani in morda postati tudi primer dobre prakse sprejemanja ukrepov za reševanje kršitev pravic, saj se tudi mnoge druge države soočajo s tovrstnimi težavami, le še na precej večji ravni (npr. Poljska).« 

Prof. dr. Polonca Končar, predsednica Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope, je poudarila, da je odločitev odbora dokončna in da je Evropska socialna listina mednarodna pogodba, ki jo je Slovenija ratificirala in je tako postala del notranjega prava. Država mora zato sprejete obveznosti upoštevati. Večina držav ugotovitve odbora glede kršitev jemljejo resno in spreminjajo tudi svojo zakonodajo.  Odbor sicer ne narekuje direktno, katere ukrepe naj država sprejme. Država sama presodi, kaj je primerno in ustrezno za reševanje kršitve pravic. »V nekaterih primerih pa lahko Odbor ministrov sprejme resolucijo, ki vključuje tudi priporočila državi, kako izboljšati stvari,« je pojasnila dr. Končarjeva. Izpostavila je tudi, da bo resoluciji Odbora ministrov, ki bo kmalu sprejeta, sledil nadaljnji postopek, ko bomo morala Slovenija poročati, kaj je storila za reševanje kršitev listine. Na ta način namreč odbor ugotavlja uresničevanje obveznosti.

Tanja Šarec, predsednica Združenja najemnikov Slovenije, je orisala zgodovino kratenja pravic najemnikov stanovanj od leta 1991 in poudarila, kako se te pravice krčijo: »Naša država si je privoščila nehumane rešitve na področju najemnikov. Ustavno sodišče je vedno razsojalo v škodo najemnikov.« Povedala je, da je cilj združenja enakopravnost in izenačitev. »Zavzemamo se za možnost, da bi najemniki lahko odkupili svoja stanovanja ali pa dobili odškodnino, da kupijo novo stanovanje.«

Evropska socialna listina (na kratko)

 

Povzetek odločitve
Kolektivna pritožba št. 53/2008 v zadevi Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) proti Sloveniji

Pritožna organizacija Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) je mednarodna nevladna organizacija, ki se je pritožila zaradi kršitve 16. in 31. člena spremenjene Evropske socialne listine, upoštevajoč samostojno ali v povezavi s Členom E, z utemeljitvijo, da Slovenija svojim stanovalcem, še posebej družinam, ni zagotovila učinkovitga uveljavljanja stanovanjske pravice. Zlasti zatrjuje, da je Stanovanjski zakon iz leta 1991 postavil približno 13.000 družin v izredno negotovo stanje, s tem, ko je osebe javnega prava izvzel iz obveznosti, da pod ugodnimi pogoji prodajo stanovanja, ki so preko nacionalizacije, zaplembe ali razlastitve postala javna lastnina, nazaj nekdanjim imetnikom stanovanjske pravice in brez da bi takšnim najemnikom omogočil zajamčeno pravico, ki bi bila enakovredna opciji nakupa pod ugodnimi pogoji.

V svojem poročilu  o pritožbi št. 53/2008, ki vsebuje odločitev o utemeljenosti pritožbe, Evropski odbor za socialne pravice ugotavlja, da stanje v Sloveniji predstavlja kršitev 31§1, 31§3, 16. in E člena spremenjene Evropske socialne listine, v povezavi s 31§3 in 16. členom.

Več informacij
(i) Kršitev 31§1 člena spremenjene listine (soglasno)

Odbor je ves čas zavzemal stališče, da pravica do ustrezne nastanitve med drugim pomeni pravico, ki je zaščitena z zakonom. Meni, da je status, ki je bil v Sloveniji pred Stanovanjskim zakonom iz leta 1991 dodeljen najemnikom neprofitnih stanovanj, jasno ustreza tej definiciji. Pravila, ki jih je leta 1991 uvedel zakon in ki dovoljujejo nekdanjim imetnikom stanovanjske pravice (ki jim jo je zakon odvzel), da pod ugodnimi pogoji kupijo stanovanja do katerih so prej imeli pravico, so prav tako zagotavljala zadostno pravno varnost pravice do lastniškega razmerja za zadevne osebe.

Odbor vseeno meni, da utegne glede položaja nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so bila vrnjena njihovim zasebnim lastnikom, kombinacija nezadostnih ukrepov za dostop do oz. za nakup nadomestnih stanovanj, sprememb pravil o najemu in povečanja najemnine, ob koncu slovenskih vladnih reform postaviti znatno število gospodinjstev v zelo neugoden položaj in jim onemogoči, da bi učinkovito uresničevali svojo stanovanjsko pravico.

(ii) Kršitev 31§3 člena spremenjene listine (soglasno)

Odbor meni, da morajo, za vzpostavitev stanja, v katerem so sprejeti ukrepi, ki ustvarjajo cene stanovanj, dostopne za tiste, ki so brez zadostnih sredstev, države podpisnice listine pokazati ne le povprečno razmerje dostopnosti, ki se zahteva za vse, ki se prijavljajo za stanovanja, temveč da je razmerje dostopnosti najrevnejših prosilcev za stanovanja skladno z njihovo stopnjo prihodkov, kar očitno ne velja za nekdanje imetnike stanovanjske pravice, predvsem starejše osebe, ki jim ni bila odvzeta samo ta pravica, temveč tudi priložnost, da pod ugodnimi pogoji kupijo stanovanja v katerih so živeli oz. druga stanovanja ter priložnost, da ostanejo v stanovanjih oz. da se preselijo v druga stanovanja, v zameno za ustrezno najemnino.

(iii) Kršitev Člena E spremenjene listine, v povezavi z 31§3 členom (9 glasov proti 5)

Odbor meni, da je obravnava, ki je bila zagotovljena nekdanjim imetnikom stanovanjske pravice glede stanovanj, ki jih je država pridobila preko nacionalizacije ali razlastitve in vrnila njihovim lastnikom, očitno diskriminatorna v primerjavi z obravnavo, ki je bila zagotovljena ostalim najemnikom stanovanj, ki so na drugačne načine postala javna lastnina in da ni nobenega dokaza o kakršnikoli razliki v položaju obeh kategorij najemnikov in izvirnem rzlikovanju med obema obravnavanima oblikama javnega lastništva, česar se poleg tega niso nujno zavedali in česar jim ni mogoče očitati in kar ne vpliva na naravo njihovega odnose z javnim lastnikom ali skrbnikom.

(iv) Kršitev 16. člena spremenjene listine (13 glasov proti 1)

Odbor meni, da glede na obseg, ki ga je ves čas priposoval 16. členu glede stanovanj za družine, ugotovitve kršitev 31. člena samostojno ali pa v povezavi s Členom E, prispevajo k ugotovitvi, da je bil kršen tudi 16. člen.

(v) Kršitev Člena E spremenjene listine, v povezavi s 16. členom (11 glasov proti 3)

Odbor meni, da glede na obseg, ki ga je ves čas priposoval 16. členu glede stanovanj za družine, ugotovitve kršitev 31. člena samostojno ali pa v povezavi s Členom E, prispevajo k ugotovitvi, da je bil kršen tudi 16. člen in Člen E, v povezavi s 16. členom.

Vse novice