Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

187 Protokol številka 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah

Vilnius, 03.05.2002
Podpis: 03.05.2002
Ratifikacija: 04.12.2003
Veljavnost: 01.07.2003
ang
fra
Uradni list RS, MP 22/2003, 23.10.2003 (stran 1733)

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola,

so se,

prepričane, da je pravica vsakogar do življenja v demokratični družbi temeljna vrednota in da je odprava smrtne kazni bistvenega pomena za varstvo te pravice ter popolno priznanje prirojenega dostojanstva vseh ljudi;

v želji, da bi okrepile varstvo pravice do življenja, ki jo zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija);

ob ugotovitvi, da Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni, podpisan v Strasbourgu 28. aprila 1983, ne izključuje smrtne kazni za dejanja, storjena med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti;

odločene, da storijo zadnji korak za odpravo smrtne kazni v vseh okoliščinah,

dogovorile o naslednjem:
 

1. člen
Odprava smrtne kazni

Smrtna kazen se odpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno kazen ali usmrčen.
 

2. člen
Prepoved razveljavitev

Glede določb tega protokola ni dovoljena nobena razveljavitev po 15. členu Konvencije.
 

3. člen
Prepoved pridržkov

Glede določb tega protokola ni dopusten noben pridržek po 57. členu Konvencije.
 

4. člen
Ozemeljska veljavnost

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.

2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, veljavnost tega protokola razširi na katero koli ozemlje, določeno v izjavi. Za to ozemlje začne protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo.

3. Vsaka izjava v skladu s prejšnjima odstavkoma se glede katerega koli ozemlja, določenega v taki izjavi, lahko umakne ali spremeni z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo.
 

5. člen
Razmerje do Konvencije

Države pogodbenice štejejo določbe od 1. do 4. člena tega protokola kot dodatne člene h Konvenciji in skladno s tem veljajo vse določbe Konvencije.
 

6. člen
Podpis in ratifikacija

Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale Konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Država članica Sveta Evrope ga ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni prej ali hkrati ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

7. člen
Začetek veljavnosti

1. Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma, ko je deset držav članic Sveta Evrope izrazilo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v skladu z določbami 6. člena.

2. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo ta protokol zavezuje, začne ta protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

8. člen
Naloge depozitarja

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti vse države članice Sveta Evrope o:

a.) vsakem podpisu;

b.) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;

c.) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s 4. in 7. členom;

d.) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Vilni dne 3. maja 2002 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta Evrope.